دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 1-170