نرم افزار طاقچه

با پیگیری ها و تلاش های انجام شده، مجله مکانیک سازه ها و شاره ها در نرم افزار طاقچه قرار گرفت.