دو ماهنمامه

وضعیت انتشار مجله مکانیک سازه ها و شاره ها از شماره 11.5 به دوماهنامه تغییر پیدا کرده است.