راهنمای نویسندگان

جهت دانلود فایل "راهنمای نویسندگان" اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود فایل " تعهدنامه" اینجا کلیک کنید.

فایل اصلی مقاله را بصورت pdf، بعنوان فایل های تکمیلی/اضافی ارسال نمایید.

برای دانلود فایل «منشور و موازین اخلاق پژوهش» اینجا کلیک کنید.

                    جهت دانلود فایل " تضادمنافع " اینجا کلیک کنید.

 

 قابل توجه نویسندگان محترم: فایل تعهدنامه را بعد از بررسی به همراه مقاله، از طریق سامانه ارسال نمایید.

ارسال فایل PDF همراه مقاله الزمی است.