فرایند پذیرش مقالات

1- ثبت مقاله توسط نویسنده مسئول در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق آیین ­نامه نگارش و تکمیل فرم تعارض و تعهد.

2- بررسی فایل­های ارسالی و چک لیست­ هایی که نویسنده مسئول ملزم به ارسال آن می ­باشد ومشابهت ­یابی توسط کارشناس نشریه.

3- عودت مقاله به نویسنده مسئول جهت برخی اصلاحات ساختاری در صورت وجود.

4- اعلام نظر سردبیر و هیأت تحریریه در ارتباط با مقاله و معرفی شش داور توسط اعضای هیات تحریریه .

5- ارائه مقاله به شش داور متخصص در زمینه موضوع مقاله.

6-  بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در مورد کیفیت  مقاله.
در این مرحله سه حالت ممکن است رخ دهد:

الف. درصورت رد مقاله تتوسط دو داور، مقاله از فرآیند داوری مجله خارج و به نویسنده مسئول اطلاع داده می‌شود.

ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسنده مسئول عودت می‌شود.

ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

7-  ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسنده مسئول به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته).

8-  ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله.

9- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله .

10- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه در صورت رد مقاله به نویسنده مسئول اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی انتقال داده می شود. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 

لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله، نویسندگان  و داوران از اسامی یکدیگر مطلع نمی­شوند. میانگین زمان بررسی اولیه مقالات کمتر از 15روز می‌باشد.