داوران

رعایت اصول اخلاقی نشریه برای داوران

داوری منصفانه: داوران به سردبیر و اعضای هیات تحریریه در اتخاذ تصمیم برای پذیرش و رد مقاله کمک نموده و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقا مقاله آنها سهیم می باشند.

 

حق امتناع و عدم پذیرش: امتناع و رد درخواست ارزیابی یک مقاله بر حسب زمان و یا موقعیت ضروری و لازم است. داوری که احساس عدم صلاحیت کافی برای قضاوت در مورد مقاله علمی می کند، باید از ارزیابی امتناع کند.

 

محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازه مکتوب نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر بگذارند.

 

عدم سوگیری: داوران باید مقالات را به طور عینی، بی طرف و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از سوگیری های شخصی در توصیه ها و قضاوت های خود اجتناب کنند.

 

منابع: از داوران درخواست می شودمنابعی را که نویسنده به آنها ارجاع داده شناسایی و بررسی نمایند. هر گونه نتیجه گیری یا بحثی که پیش از این مطرح شده باشد باید همراه با منبع ذکر شود. همچنین داوران باید در صورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله ای دیگر مراتب را به سردبیر اطلاع دهند.

 

تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده هایی که طی فرآیند ارزیابی به دست آورده اند در جهت منافع شخصی استفاده نمایند. همچنین داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی و یا هرگونه ارتباط یا پیوندهای دیگر با شرکت ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، امتناع کنند.

 

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی

Publons ID

احمد امیری مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی Texas A&M University  
Alireza Banisharif ترمودینامیک Laboratory for Chemical Technology, Ghent University, Belgium  
Mohammad Rahim Hematiyan تحلیل تنش، خزش، خستگی و شکست Professor, School of Mechanical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran  
Morteza Khalaji Assadi انرژی خورشیدی و تشعشع عضو هیئت علمی باز نشسته سازمان انرژی اتمی ایران و استاد مدعو دانشگاه تهران و دانشگاه هنر  
Abdolmajid Khoshnood تاسیسات و تهویه مطبوع، کنترل K.N. Toosi university of technology  
Mohammad Javad Mirnia روش های تولید، شکل دهی فلزات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران  
عباس  احسانی سرشت کنترل گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران  
Mohammad Rezaiee-Pajand خزش، خستگی و شکست Ferdowi University of Mashhad  
Ali Sarreshtehdari   عضو هیات علمی  
Hamid Sharifi خزش، خستگی و شکست PHD, Professional Research Assistant, LAval Univ., Canada  
Navid SoltaniHafshejani بیومکانیک Biomedical Engineering, Orthopedic department, Radboud University of Medical Center , The Netherlands  
بهنام آخوندی روش های ساخت دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، کرمان، ایران  
رضا آذرافزا ارتعاشات عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر  
سیامک آذر گشسب کنترل، مکاترونیک عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج  
سیامک آذر گشسب مکاترونیک دامنشگاه یاسوج  
علیرضا آرایی جوشکاری استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران  
هادی آروین   دانشگاه شهر کرد  
علیرضا آریایی ارتعاشات استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان.  
محمد آزادی   دانشگاه سمنان  
سهراب آسترکی الاستیسیته و پلاستیسیته هیئت علمی  
فرامرز آشنای قاسمی خزش، خستگی و شکست، مواد مرکب عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
احمد آفتابی ثانی روش های تحلیلی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد  
فرشید آقاداوودی مواد مرکب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر  
علیرضا آل بویه مواد مرکب گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران  
علیرضا آلبویه سیستمهای میکرو و نانو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی دانشگاه دامغان  
نسیم آل علی ارتعاشات هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  
نسیم آل علی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها    
محمدباقر آیانی مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی دانشگاه فردوسی مشهد  
فرزاد آیت اله زاده شیرازی ارتعاشات استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران  
مجیدرضا آیت الهی   دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران  
دکتر علیرضا ابراهیمی جوشکاری دانشگاه صنعتی سهند تبریز  
رضا ابراهیمی ارتعاشات استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران  
عباس ابراهیمی آئرودینامیک استاد یار دانشگاه هوافضای شریف  
مسعود ابراهیمی سیستمهای میکرو و نانو دانشگاه کردستان  
احسان ابراهیمی بسابی ابزار دقیق دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران  
علی ابراهیمی ممقانی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی   استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران  
علی ابوئی مهریزی   دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  
محمدحسین ابوالبشری الاستیسیته و پلاستیسیته، روش اجزای محدود عضوهیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
دکترجواد ابوالفضلی اصفهانی      
سعید ابوالقاسمی الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه گلستان  
وحید ابوالقاسمی   دانشگاه شاهرود - دانشکده برق و رباتیک  
وحید ابوالقاسمی مکاترونیک برق و کامپیوتر ، اسسکس  
محمد مهدی ابوترابی   عضو هیأت علمی/دانشگاه یزد  
میرمحمد اتفاق      
محمدرضا احسانی انتقال حرارت و جرم دانشگاه صنعتی اصفهان  
احمد احمدی   ریاست دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود  
بهروز احمدی   دانشگاه یزد  
جمال احمدی   دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی عمران  
حامد احمدی مواد مرکب استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس  
حبیب احمدی   دانشگاه صنعتی شاهرود  
حبیب احمدی ارتعاشات، کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود  
عیسی احمدی ارتعاشات، مواد مرکب دانشگاه زنجان  
فرشید احمدی شکل دهی فلزات دانشگاه کاشان دانشکده مهندسی مکانیک  
محمدحسین احمدی   دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمد صالح احمدی مواد مرکب دانشگاه یزد  
مسعود احمدی ارتعاشات Department of Mechanical Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran  
حمید احمدیان ارتعاشات استاد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران  
مهرداد احمدیان فر مکاترونیک دانشگاه باهنر کرمان  
مهدی احمدی نجف آبادی آزمون غیرمخرب دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
افشین احمدی ندوشن انتقال حرارت و جرم عضو هیات علمی  
افشین احمدی ندوشن جریان آشفته هیات عامی دانشگاه شهرکرد  
افشین احمدی ندوشن انتقال حرارت و جرم استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد  
دکتر حمید اختراعی طوسی      
علی اخترپور روش های تحلیلی استاد / دانشگاه فردوسی مشهد  
محمد اخلاقی دینامیک سیالات محاسباتی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران  
مهدی اخلاقی تحلیل تنش استاد/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
سید سلمان اخوت دینامیک سیالات محاسباتی استادیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران  
سعید ادیب نظری خزش، خستگی و شکست هیأت علمی دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف ـ عضو حقیقی  
محمدعلی اردکانی      
حامد ارزانی   دانشگاه شهید رجائی  
جمال ارغوانی   عضو هیات علمی دانشگاه شریف  
پرویز اسدی روش های ساخت دانشکده مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی  
سینا اسدی      
جعفر اسکندری جم ارتعاشات دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
جعفر اسکندری جم مواد مرکب دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
جابر اسلامی تاسیسات و تهویه مطبوع دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
رضا اسلامی فارسانی روش های تولید، مواد مرکب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
منصور اسماعیل پور   دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان  
اسماعیل اسماعیل زاده   دانشگاه تبریز  
مصطفی اسماعیلی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه خوارزمی تهران  
حمزه اشراقی ماشینهای سیالاتی محقق ارشد  
حسین اشرفی مکانیک ضربه، مواد مرکب استادریار/ دانشگاه کاشان  
حمید اشرفی جوشکاری دانشکده مهندسی شیمی و مواد، دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمدجواد اشرفی مکانیک ضربه عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران  
علی اشرفی زاده دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
دکتر محسن اصغری      
سامان اصفهانی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک تربیت مدرس  
علیرضا اصنافی ارتعاشات، تحلیل تنش عضو هیأت علمی/دانشگاه شیراز، پژوهشکده علوم و فنون هوا-دریا  
سعید اصیل قره باغی روش اجزای محدود عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
احسان اعتمادی تحلیل تنش، مکانیک ضربه استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مکانیک  
محسن اعتمادی ارتعاشات عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  
مهرداد اعظمی خزش، خستگی و شکست دانشگاه کاشان  
امین اعلمی نیا انتقال حرارت و جرم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  
سید ابوذر افتخاری ارتعاشات دانشگاه گیلان  
مجتبی افتخاری ارتعاشات عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان  
سید احسان افتخاری شهری تحلیل تنش، روش های ساخت دانشگاه صنعتی بیرجند  
عارف افشارفرد ارتعاشات عضو هیئت علمی / دانشگاه فردوسی مشهد  
ابراهیم افشاری انتقال حرارت و جرم، انرژی در ساختمان دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان  
داود افشاری جوشکاری گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان  
حسین افشین   استاد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک  
جواد اکبر دوست   دانشگاه خوارزمی  
دکتر پوریا اکبرزاده   دانشگاه صنعتی شاهرود  
مجید اکبرزاده الاستیسیته و پلاستیسیته    
دکتر علیرضا اکبرزاده توتونچی      
علی اکبرزاده کلات کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود  
احمد اکبری ابزار دقیق دانشگاه صنعتی سهند  
بابک اکبری شناسایی، آنالیز و انتخاب مواد استادیار/دانشگاه تهران  
داوود اکبری جوشکاری استادیار دانشگاه تربیت مدرس  
فرشاد اکبری پناه دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها هیأت علمی دانشگاه  
دکتر علیرضا الفی      
علیرضا الفی اتوماسیون، کنترل استاد/دانشگاه صنعتی شاهرود  
اکبر اللهوردی زاده ارتعاشات، روش اجزای محدود گروه مهندسی مکاترونیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران  
صادق الهامی   گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  
محمد رضا الهامی ارتعاشات دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
محمد رضا الهامی ارتعاشات، مکانیک ضربه دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
مجید الیاسی جوشکاری هیات علمی  
سید محمد امام ترمودینامیک، مکاترونیک دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بیرجند  
مسعود امامی   دانشگاه تهران  
دکتر تیمور امانی      
نیما امانی فرد دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه گیلان  
فتح الله امی   عضو هیات علمی / دانشگاه تربیت مدرس  
امیر امیدوار انرژی در ساختمان دانشگاه صنعتی شیراز  
مصطفی امیدی بیدگلی الاستیسیته و پلاستیسیته، تحلیل تنش عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود، بادرود ، ایران  
بهزاد امیدی کاشانی احتراق دانشگاه بیرجند  
سعید امیر تحلیل تنش، سیستمهای میکرو و نانو دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی مکانیک  
امیرمصطفی امیرجانی   گروه بیومواد، گروه نانوفناوری و مواد پیشرفته، مرکز تحقیقات مواد و انرژی،  
علی امیری دینامیک سیالات محاسباتی، سیستمهای میکرو و نانو گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران  
علی امیری جاغرق سیستمهای میکرو و نانو گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.  
امین امیری دلوئی   دانشگاه بجنورد  
امین امیری دلویی انتقال حرارت و جرم هیات علمی دانشگاه بجنورد  
رامین امینی   دانشگاه شاهرود - دانشکده مهندسی عمران - سازه هیدرولیکی  
سعید امینی روش های ساخت عضو هیئت علمی کاشان  
یاسر امینی دینامیک سیالات محاسباتی استادیار/دانشگاه خلیج فارس بوشهر  
جواد امینیان احتراق دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی  
سید محمد علی امین یزدی ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان  
عطیه اندخشیده مواد مرکب استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان، قوچان  
محمد رضا انصاری جریان دو و چندفازی، سیستمهای میکرو و نانو استاد - هیات علمی گروه تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس  
رضا انصاری خلخالی ارتعاشات عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان-دانشکده فنی  
رضا انصاری خلخالی ارتعاشات دانشگاه گیلان  
پوریا اولیا زاده ارتعاشات گروه مکانیک،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  
حمیدرضا ایپک چی الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه شاهرود  
حمیدرضا ایپکچی ارتعاشات دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر حمیدرضا ایپکچی   دانشگاه صنعتی شاهرود  
عقیل ایرانمنش   دانشکده مکانیک دانشگاه جیرفت  
محسن ایرانی رهقی روباتیک، کنترل گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان  
فرهاد ایروانی      
احسان ایزدپناه مکانیک سیالات غیر نیوتنی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خلیج فارس  
محسن ایزدی دینامیک سیالات محاسباتی، روباتیک دانشگاه لرستان  
هوشیار ایمانی کله سر   هیات علمی  
سعید باب ارتعاشات دانشگاه تربیت مدرس  
مجتبی بابا الهی مدیریت سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه قم، ایران  
هاشم بابایی تحلیل تنش دانشکده مکانیک، دانشگاه گیلان  
هاشم بابایی مکانیک ضربه دانشیار/ دانشکده مهندسی مکانیک/ دانشگاه گیلان  
مجید بازرگان جریان آشفته استادیار  
فرنوش باسلیقه روش های تحلیلی دانشگاه شاهرود  
حمید باصری روش های ساخت دانشگاه صنعتی بابل  
حمید باصری   دانشگاه نوشیروانی بابل  
مصطفی باغانی الاستیسیته و پلاستیسیته، روش اجزای محدود استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده های فنی دانشگاه تهران  
علی محمد باغستانی ارتعاشات نوشیروانی بابل  
احمد باقری کنترل عضو هیات علمی  
مرتضی باقری ارتعاشات دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مهندسی هوافضا  
محسن باقریان روش های ساخت استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران  
محسن باقریان   دانشگاه بیرجند  
محمد مهدی باقری محققی   دانشگاه دامغان - دانشکده فیزیک  
دکتر مهدی بامداد   Iran Iran  
مهدی بانژاد   دانشگاه شاهرود  
سیما باهری اسلامی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه تبریز  
سیما باهری اسلامی انتقال حرارت و جرم، مکانیک سیالات غیر نیوتنی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز  
محمد بخشی تحلیل تنش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
احمد بدرام جریان دو و چندفازی گروه مکانیک، آموزشکده امام علی (علیه السّلام) طبس، دانشگاه فنی و حرفه ای، ایران  
محمد علی بدری دینامیک سیالات محاسباتی هیئت علم دانشگاه صنعتی اصفهان  
محمد رضا براتی   گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه امیر کبیر  
غلامحسین برادران الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه کرمان  
اصغر برادران رحیمی انتقال حرارت و جرم هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
اصغر برادران رحیمی ماشینهای سیالاتی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد  
مهدی برادران نیا کنترل دانشگاه تبریز  
بیژن برومند   دانشگاه صنعتی اصفهان/ دانشکده مهندسی عمران  
ابوذر بریمانی ورندی مواد مرکب دانشجوی دکتری ، مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
مهدی بستان شیرین   دانشگاه صنعتی شریف  
کاظم بشیرنژاد احتراق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گلبهار  
حسن بصیرت تبریزی   هیت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
سالم بعنونی   عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
سعید بلوچیان کنترل دانشگاه آزاد واحد گناباد  
افشین بنازاده آئرودینامیک، مکاترونیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا  
نصرالله بنی مصطفی عرب      
رضا بهاءالدینی   دانشگاه کرمان  
مجتبی بهاءالدینی روش های عددی فاقد شبکه دانشگاه شهید باهنر کرمان  
دکتر مهدی بهادری نژاد      
مرتضی بهبهانی‏نژاد دینامیک سیالات محاسباتی، دینامیک گازها دانشگاه شهید چمران اهواز  
بشیر بهجت الاستیسیته و پلاستیسیته، تحلیل تنش دانشگاه صنعتی سهند  
یعقوب بهجت دینامیک سیالات محاسباتی پژوهشگاه صنعت نفت  
مهدی بهزاد   دانشگاه  
امین بهزادمهر انتقال حرارت و جرم دانشگاه سیستان و بلوچستان  
سید بهرام بهشتی اول   هیات علمی دانشگاه/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
ایمان بهمن جهرمی آئرودینامیک هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا  
شیما بیجاری سازه های دریایی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند  
بهروز بیدختی جوشکاری هیئت علمی مواد فردوسی مشهد  
حسن بیگلری تحلیل تنش، مواد مرکب دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک  
هادی پاسدار شهری احتراق استادیار مهندسی مکانیک/ دانشگاه تربیت مدرس  
محمد هادی پاشایی ارتعاشات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
غلامحسن پایگانه ارتعاشات، تحلیل تنش رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی  
علی اکبر پرج انتقال حرارت و جرم، ترمودینامیک استادیار  
حمید پرهیزکار آئرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران  
ولی پروانه تحلیل تنش    
هادی پروز روش های ساخت صنعتی شاهرود  
سروش پرویزی جوشکاری هیات علمی دانشگاه شهید رجایی  
نادر پروین جوشکاری، روش های ساخت عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه امیرکبیر  
ناصر پریز کنترل اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر محمود پسندیده فرد   عضو هیات علمی  
فرزاد پشم فروش روش های ساخت گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران  
محمد حسین پل مکانیک ضربه، مواد مرکب استادیار دانشکاه تفرش  
ولی اله پناهی زاده شکل دهی فلزات استادیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران  
مسعود پور ابزار دقیق عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان  
مجید پورانوری جوشکاری دانشگاه صنعتی شریف  
سید حسین پورتاک دوست کنترل دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف  
اسماعیل پورسعیدی خزش، خستگی و شکست دانشگاه زنجان  
مهدی پورسیفی تحلیل تنش دانشگاه امام علی  
مهرداد پورسینا روش اجزای محدود دانشگاه اصفهان  
علیرضا پورمؤید ارتعاشات، دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها دانشگاه خاتم الانبیاء  
علیرضا پورموید ارتعاشات عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء  
سام پوریوسفی انتقال حرارت و جرم دانشگاه میسوری  
اسماعیل پوورسعیدی الاستیسیته و پلاستیسیته، خزش، خستگی و شکست دانشگاه زنجان  
جاماسب پیرکندی تاسیسات و تهویه مطبوع عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
سجاد پیرمحمد الاستیسیته و پلاستیسیته عضو هیئت علمی/دانشگاه محقق اردبیلی  
رضا پیل افکن ارتعاشات، روش اجزای محدود عضو هیئت علمی/دانشگاه محقق اردبیلی  
مهدی تاجداری تحلیل تنش استاد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  
حامد تجملیان   دانشگاه یزد  
سعید تخت فیروزه   دانشکده فنی دانشگاه ارومیه  
امیر ترابی   دانشگاه شهرکرد  
علیرضا ترابی الاستیسیته و پلاستیسیته، خزش، خستگی و شکست عضو هیات علمی/دانشگاه تهران  
فرشاد ترابی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر  
رضا تقوی زنوز آئرودینامیک استاد دانشگاه علم و صنعت  
مهرداد تقی زاده منظری دینامیک سیالات محاسباتی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف  
محمد تلافی نوغانی   دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  
پدرام تهرانی      
علیرضا تهور انتقال حرارت و جرم بخش مهندسی مکانیک، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران  
حامی تورجی زاده ارتعاشات، روباتیک استادیار گروه مهندسی مکانیک / دانشگاه خوارزمی  
حسین توزنده جانی مواد مرکب دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی مکانیک  
محمد مهدی توکل دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز  
علیرضا توکل پور صالح کنترل، مکاترونیک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا-دانشگاه صنعتی شیراز  
حمید رضا توکلی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها دانشگاه صنعتی بابل  
دکتر سیدمهدی توکلی   دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمد رضا توکلی نژاد انتقال حرارت و جرم استادیار/دانشگاه صنعتی اصفهان  
رضا تیکنی ارتعاشات هیئت علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان  
دکتر علیرضا تیمورتاش      
حامد ثابت جوشکاری گروه مهندسیمواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  
محسن ثقفیان ترمودینامیک دانشگاه صنعتی اصفهان  
عبدالرحمن جامی الاحمدی شکل دهی فلزات گروه مکانیک- دانشکده مهندسی- دانشگاه فردوسی مشهد  
امین جانقربانی پوده بیومکانیک دانشگاه سمنان  
مهرداد جبارزاده گنجه الاستیسیته و پلاستیسیته، تحلیل تنش دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد  
علی جباری      
مجید جباری ارتعاشات استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران.  
علی جباری مقدم (غیر فعال)   هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
امیرمحمد جدیدی انرژی در ساختمان، دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه سمنان-گروه مکانیک  
سید علی جزایری موتور درون سوز    
آزاده جعفری مکانیک سیالات غیر نیوتنی استادیار دانشکده مکانیک،دانشگاه تهران  
حسین جعفری کنترل Professor, Department of Mathematics, University of South Africa  
حسین جعفری      
داریوش جعفری احتراق دانشگاه آزاد واحد بوشهر  
رمضانعلی جعفری ارتعاشات دانشگاه نوشیروانی بابل  
علی اصغر جعفری ارتعاشات عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی  
محرم جعفری آئرودینامیک استادیار/دانشگاه تبریز  
محمد جعفری مواد مرکب عضوهیات علمی  
سعید جعفری مهرآبادی ارتعاشات دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک  
رضا جعفری ندوشن      
حسنین جعیفر انتقال حرارت و جرم گروه مکانک/دتنشگده مهندسی/ دانشگاه کربلا  
امیر جلالی ارتعاشات، دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
حسن جلالی ارتعاشات هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی اراک  
حسن جلالی ارتعاشات دانشگاه صنعتی اراک  
علی جلالی مکانیک سیالات غیر نیوتنی دانشگاه پیام نور - مشهد  
علیرضا جلالی آزمون غیرمخرب، دینامیک سیالات محاسباتی دانشکده مهندسی مکانیک ، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران  
عبدالحسین جلالی اقچای الاستیسیته و پلاستیسیته دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
علی جمالی ارتعاشات دانشگاه گیلان  
احسان جمشیدی ارتعاشات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان  
مجید جمیل مدیریت سیستمهای انرژی هیئت علمی پژوهشکده مواد و انرژی کرج  
وحید جندقی شاهی روش های ساخت دانشگاه تهران  
جواد جهان پور   عضو هیئت علمی دانشگاه  
نبی جهانتیغ آسایش حرارتی، دینامیک سیالات محاسباتی دانشیار گروه مکانیک دانشگاه زابل، رییس دانشکده فنی و مهندسی، دوره پست دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
علی جهانگیری انتقال حرارت و جرم، دینامیک سیالات محاسباتی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی  
محسن جهانمیری آئرودینامیک هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز  
کمال جهانی تحلیل تنش دانشگاه تبریز  
امید جهانیان موتور درون سوز دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
داریوش جواب ور الاستیسیته و پلاستیسیته    
سید محمد جوادی احتراق دانشگاه فناوری های نوین قوچان  
مسعود جوادی ارتعاشات دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری تهران  
محمد حسن جوارشکیان آئرودینامیک هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
جلال جودکی روش های ساخت دانشگاہ صنعتی اراک  
علی چائی بخش لنگرودی کنترل هیات علمی /دانشگاه گیلان  
محمدرضا حائری یزدی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها دانشکده فنی دانشگاه تهران  
حسین حاتمی مکانیک ضربه استادیار دانشگاه لرستان. گروه فنی و مهندسی. مکانیک  
حسین حاتمی تحلیل تنش هیت علمی دانشگاه لرستان  
حسن حاج عبداللهی مدیریت سیستمهای انرژی عضو هیئت علمی دانشگاه ولیعصر رفسنجان  
حسن حاج قاسم سیستمهای میکرو و نانو عضو هیات علمی  
محمدهادی حاج محمد مواد مرکب عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
مصطفی حاجیان حیدری جوشکاری عضو هیئت علمی / دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی شیمی و مواد  
احمد حاجی پور کنترل دانشگاه حکیم سبزواری  
ابراهیم حاجی دولو انتقال حرارت و جرم، جریان دو و چندفازی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز  
امین حاجی زاده      
امین حاجی زاده کنترل دانشگاه شاهرود  
علیرضا حاجی علی محمدی روش های ساخت سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مکانیک ماشینکاری مخصوص  
دکتر علی حاجیلو      
محمد حسین حامدی   استاد دانشگاه خواجه نصیر  
محرم حبیب نژاد کورایم روباتیک دکتری مهندسی مکانیک (گرایش رباتیک) دانشگاه علم و صنعت ایران  
نبرد حبیبی خزش، خستگی و شکست داا  
محمد حبیبی پارسا شکل دهی فلزات عضو هیئت علمی/ دانشگاه تهران  
یوسف حجت   دانشگاه تربیت مدرس  
علی حسن آبادی روش های تولید، روش های ساخت faculty memeber of engineering faculty, university of birjand, birjand, iran  
کورش حسن پور الاستیسیته و پلاستیسیته عضو هیأت علمی/دانشگاه اصفهان  
ناهید حسن زاده نعمتی   دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات  
محمد حسن قاسمی روباتیک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
بهروز حسنی   دانشگاه فردوسی مشهد  
کامران حسنی   دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  
اکبر حسنی پور   دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
سوران حسنی فرد خزش، خستگی و شکست دانشگاه تبریز  
محمد حسین تبار مرزبالی مکاترونیک دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شاهرود  
روح اله حسینی ارتعاشات دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک  
سید امین حسینی الاستیسیته و پلاستیسیته، مکانیک ضربه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار  
سید حسین حسینی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی شاهرود  
سید علی اصغر حسینی ارتعاشات دانشگاه خوارزمی  
محمد حسینی تحلیل تنش، مکانیک آسیب هییت علمی دانشگاه هرمزگان  
مهدی حسینی ارتعاشات دانشگاه ملایر  
وحید حسینی ابزار دقیق استادیار دانشکده مهندسی مکانیک  
دکتر حسینی ابرده      
سید جمال حسینی پور تحلیل تنش، شکل دهی فلزات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
کمال حسینی ثانی      
سیدامیر حسینی سبزواری آزمون غیرمخرب، ارتعاشات مجتمع آموزش عالی گناباد  
احمد حسینی سیانکی   گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
سید مهدی حسینی فراش سیستمهای میکرو و نانو، مواد مرکب گروه هوافضا- داشکده مکانیک و مکاترونیک- دانشگاه صنعتی شاهرود  
سید علی حسینی کردخیلی تحلیل تنش دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی هوافضا  
سید محمد جواد حسینی کهساری دینامیک سیالات محاسباتی گروه مهندسی مکانیک-دانشکده فنی و مهندسی گرگان -دانشگاه گلستان  
محمود حشمتی ارتعاشات، روش اجزای محدود گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران  
حشمت اله حقیقت تحلیل تنش دانشگاه رازی  
امین حقیقی انرژی در ساختمان، ترمودینامیک عضو هیات علمی دانشگاه گیلان  
علی حقیقی روش های تحلیلی استایار دانشگاه شهید چمران اهواز  
نوشین حقیقی پور بیومکانیک دانشیار/انستیتو پاستور ایران  
مهدی حمزه ای دینامیک سیالات محاسباتی شرکت پزوهش وفناوری پتروشیمی  
صالح حمزه ای جواران   دانشگاه شهید باهنر کرمان  
سیدرضا حمزه لو   دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی  
امیر هومن حمصی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
پدرام حنفی زاده جریان دو و چندفازی دانشگاه تهران  
پدرام حنفی زاده (غیرفعال) دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه تهران  
سجاد حیاتی مکانیک آسیب دانشگاه صنعتی کرمانشاه  
سید مقداد حیدرهائی سیستمهای میکرو و نانو دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده ی مهندسی مکانیک  
حمید رضا حیدری روباتیک هیات علمی دانشگاه ملایر  
علی حیدری مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی استادیار- گروه مکانیک دانشگاه آزاد سمنان  
محمد مهدی حیدری احتراق دانشگاه مالک اشتر  
مهدی حیدری روش های تولید عضو هیات علمی دانشکده مکانیک (ساخت وتولید) دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمد حیدری رارانی خزش، خستگی و شکست دانشگاه اصفهان  
حسن حیرانی خزش، خستگی و شکست دانشگاه بزرگمهر قائنات  
جواد خادم احتراق عضو هیات علمی- مدیر گروه مکانیک  
عبدالغفور خادم الرسول   استدیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز  
علی خالقی جریان آشفته گروه سیالات، دانشکده مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران  
حمید خالوزاده کنترل عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر  
منصور خانکی ترمودینامیک دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهدسی مکانیک دانشگاه امام خمینی  
محمد مهدی خانی بیومکانیک استادیار/شهید بهشتی  
مهدی خجسته پور الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه فردوسی مشهد  
علیرضا خدابنده   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
مهدی خدابنده کنترل دانشگاه صنعتی همدان  
سعید خدایگان ابزار دقیق، تحلیل تنش استاد /دانشگاه صنعتی شریف  
محمد رضا خدمتی   دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
مسعود خراتی کوپایی آئرودینامیک دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز  
سعید خراشادی زاده کنترل دانشگاه بیرجند  
حمید خرسند خزش، خستگی و شکست دانشگاه خواجه نصیر طوسی  
علی خرم جوشکاری استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی مواد و فناوریهای ساخت  
محمد مهدی خرمی راد   1- پژوهشگاه مواد و انرژی  
هادی خرمی شاد مواد مرکب دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران  
سیامک خرمی مهر   دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  
حسین خسروی   عضو هیئت علمی  
حسین خسروی   دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمد اعظم خسروی کنترل دانشگاه شاهرود  
سید امیر خسروی فرد الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه شیراز  
محمدمهدی خطیبی ارتعاشات، روش های تحلیلی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان  
محسن خطیبی نیا   دانشگاه بیرجند  
ابوالفضل خلخالی تحلیل تنش، روش اجزای محدود دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران  
وحید خلفی   دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری  
خلیل خلیلی تولید صنعتی دانشیار گروه مکانیک دانشگاه بیرجند  
سید محمد رضا خلیلی   دانشگاه صنعتی خواجه نصییرالدین طوسی- دانشکده مهندسی مکانیک  
محمد خلیلی انرژی خورشیدی و تشعشع، ترمودینامیک گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک  
میر محمد خلیلی پور لنگرودی کنترل استاد یار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  
حسام خواجه سعید تحلیل تنش استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز  
کوروش خورشیدی ارتعاشات هیئت علمی/ دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک  
محمد حسن خوش گفتار منش   دانشگاه قم  
امیرحسین دائی سرخابی خزش، خستگی و شکست هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک - رییس دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد واحد تبریز  
علی دادرسی الاستیسیته و پلاستیسیته، خزش، خستگی و شکست عضو هیأت علمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود  
یعقوب دادگر اصل شکل دهی فلزات عضو هیات علمی /گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی انقلاب اسلامی ، دانشگاه فنی و حرفه ای  
احمد دالوند روش اجزای محدود دانشگاه لرستان  
صادق دانیالی کنترل، مکاترونیک دانشگاه یاسوج  
سمیه داودآبادی فراهانی انتقال حرارت و جرم دانشگاه صنعتی اراک دانشکده مهندسی مکانیک.  
بهنام داودی روش های ساخت عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران  
علی داور تحلیل تنش عضو هیات علمی/دانشگاه مالک اشتر  
شهرام درخشان دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه علم و صنعت  
منصور درویزه ارتعاشات دانشگاه گیلان  
محمد رضا دشت بیاض تحلیل تنش هیات علمی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان  
علی دشتی   عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر اصغر دشتی رحمت آبادی      
مازیار دهقان انتقال حرارت و جرم، مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی پژوهشگاه مواد و انرژی  
مجتبی دهقان منشادی آئرودینامیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
مجتبی دهقان منشادی آئرودینامیک عضو هیات علمی  
رضا دهقانی ارتعاشات، کنترل دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان  
کامران دهقانی جوشکاری دانشگاه صنعتی امیر کبیر  
مسعود دهمرده مدیریت سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران  
رضا دهملایی شناسایی، آنالیز و انتخاب مواد دانشگاه شهید چمران اهواز  
شکوفه دولتی سیستمهای میکرو و نانو، مکانیک ضربه دانشگاه فردوسی مشهد  
داود دومیری گنجی انتقال حرارت و جرم Faculty of Mechanical Engineering, Babol Noshiravani University , P.O.Box 484, Babol, Iran  
داوود دومیری گنجی انتقال حرارت و جرم عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
حامد دیلمی عضدی شکل دهی فلزات دانشگاه صنعتی اراک  
رامین ذاکری آئرودینامیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود  
مهناز ذاکری دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک آسیب استادیار دانشکده هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
سید علیرضا ذوالفقاری انرژی در ساختمان، تاسیسات و تهویه مطبوع عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند  
مجتبی ذوالفقاری مواد مرکب دانشگاه اراک  
محمد مهدی ذوالفقاریان      
امیر راستی   دانشگاه تربیت مدرس  
مهدی راغبی ارتعاشات، الاستیسیته و پلاستیسیته هیات علمی / دانشگاه بیرجند  
عطااله ربیعی جریان دو و چندفازی دانشگاه شیراز  
علی رجب پور سیستمهای میکرو و نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  
ایرج رجبی مواد مرکب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
مجید رجبی ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت  
مهران رجبی زرگرآبادی انتقال حرارت و جرم عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان  
امید رحمانی تحلیل تنش مدیر گروه /عضو هیات علمی/دانشگاه زنجان  
حسین رحمانی روش های تحلیلی، مکانیک ضربه عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  
زهرا رحمانی کنترل دانشگاه نوشیروانی بابل  
علی رحمانی فیروزجایی روش های عددی فاقد شبکه هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل  
علی رحمانی هنزکی      
عبدالله رحیمی      
فرشته رحیمی سیستمهای میکرو و نانو هیات علمی  
مظاهر رحیمی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
مسعود رخش خورشید مکانیک ضربه عضو هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی بیرجند  
کیانوش رزاقی احتراق، مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی  
امید رزبانی دینامیک سیالات محاسباتی هیات علمی دانشگاه استاوانگار نروژ  
سجاد رسایی الاستیسیته و پلاستیسیته عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی کرمانشاه  
سید محمد جواد رستگار فاطمی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  
مهدی رستمیان ارتعاشات دانشجوی دکتری دانشگاه ممفیس، آمریکا  
یاسر رستمیان تحلیل تنش هیئت علمی/ دانشگاه آزاد ساری  
علیرضا رسولی روش های تولید گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر  
ایمان رشیدی انتقال حرارت و جرم، جریان دو و چندفازی دانشگاه قوچان  
سامان رشیدی انرژی خورشیدی و تشعشع مدرس دانشگاه  
رضا رشیدی میبدی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها هیات علمی  
رضا رضائی   محقق / دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمدرضا رضائی مکانیک سیالات غیر نیوتنی دانشکده مهندسی، دانشگاه گرمسار، گرمسار، ایران  
موسی رضائی ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه تبریز  
قادر رضا زاده   استاد دانشگاه ارومیه  
نیکی رضازاده   استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری  
ماشاءالله رضاکاظمی انتقال حرارت و جرم عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد دانشگاه صنعتی شاهرود  
حمیدرضا رضایی آشتیانی روش های تولید، شکل دهی فلزات استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک  
جلیل رضایی پژند الاستیسیته و پلاستیسیته، کنترل عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
منصور رضوی   پژوهشکده مواد و انرژی  
نیما رفاهتی بیومکانیک، دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها گروه مکانیک، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی  
روح الله رفعی جریان دو و چندفازی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان  
رهام رفیعی سیستمهای میکرو و نانو دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  
منصور رفیعیان ارتعاشات هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه یزد  
امین رمضانی   استادیار  
امین رمضانی اتوماسیون هیات علمی  
مهدی رمضانی زاده دینامیک سیالات محاسباتی، دینامیک گازها دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری  
محمدعلی رنجبر مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خاتم الانبیاء  
مسعود رهایی فرد ارتعاشات، سیستمهای میکرو و نانو گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اردکان  
سید مجید رهگشای انتقال حرارت و جرم، دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
سعید رهنما خزش، خستگی و شکست گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند  
سعید رهنما خزش، خستگی و شکست، مواد مرکب هیات علمی/دانشگاه بیرجند  
عباس رهی ارتعاشات، مکانیک آسیب استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران  
عباس روحانی تحلیل تنش، مکاترونیک استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد  
احسان روحی دینامیک سیالات محاسباتی استادیار/ دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشکده مکانیک  
احسان روحی گل ختمی جریان تراکم پذیر دانشگاه فردوسی مشهد  
محمد ریاحی آزمون غیرمخرب عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت  
علیرضا ریاسی جریان دو و چندفازی دانشگاه تهران  
روزبه ریاضی دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیات علمی / دانشگاه تهران  
اصغر زاجکانی الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه بین الملی امام خمینی  
عبدارضا زارع   عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج  
وحید زارع ترمودینامیک، سیستم های ترکیبی حرارت- قدرت دانشگاه صنعتی ارومیه  
مهدی زارع مهرجردی ارتعاشات، دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اردکان  
حمیدرضا زارعی مکانیک ضربه دانشگاه شهید ستاری  
محمدرضا زارعی سازه های دریایی عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار / دانشکده مهندسی دریا / گروه مهندسی دریا - کشتی سازی  
محمد زارعی نژاد اتوماسیون دانشگاه امیرکبیر-دانشکده مکانیک-استادیار  
دکتر مرتضی زاهدی      
حمید زراعت گر   دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
پدرام زمانی خزش، خستگی و شکست، سیستمهای میکرو و نانو گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد  
جمال زمانی اشنی مواد مرکب عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
ابراهیم زمانی بیدختی روش اجزای محدود دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمد زمانی نژاد تحلیل تنش دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج  
سید مهدی زهرایی   دانشگاه تهران  
سعادت زیرک انتقال حرارت و جرم گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران  
افشین زین الدینی   دانشگاه کرمانشاه  
حدیث ژرفی ارتعاشات مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین  
سید فضل ا... ساغروانی تحلیل تنش دانشکده عمران و معماری - دانشگاه صنعتی شاهرود  
مهدی سبزه پرور   دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر  
مجید سبک روح آزمون غیرمخرب دانشکده مهندسی، مرکز آموزش عالی محلات  
رضا سپاهی سامیان دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
جواد سپاهی یونسی آئرودینامیک گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد  
ناصر الدین سپهری مکاترونیک مهندسی مکانیک و مکاترونیک شاهرود J-8268-2019
سید عبدالکریم سجادی   دانشگاه فردوسی مشهد  
مهدی سجودی اتوماسیون، کنترل دانشگاه تربیت مدرس  
هدی سرپرست ارتعاشات باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران  
فرامرز سرحدی انرژی خورشیدی و تشعشع، جریان دو و چندفازی مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان  
محمد سردارآبادی انرژی خورشیدی و تشعشع استادیار، گروه مهندسی انرژی،دانشکده مهندسی،دانشگاه صنعتی قوچان  
علی سررشته داری انتقال حرارت و جرم، مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه شاهرود  
دکترفرهنگ سرشکی   مدیر گروه  
مهدی سعادت فر تحلیل تنش گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه قم، قم  
سیف الله سعدالدین   استادیار  
محمد سعیدی آئرودینامیک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
حامد سعیدی گوگرچین   عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران  
محمد سفید   دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد  
مظاهر سلامت طلب ارتعاشات دانشگاه صنعتی اراک  
محمد رضا سلطانپور روباتیک دانشیار دانشکده برق دانشگاه هوایی شهید ستاری  
عباس سلطانی کنترل دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا، بوئین زهرا، قزوین  
محمدرضا سلطانی آئرودینامیک دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف  
معصومه سلطانی روش اجزای محدود گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران  
ناصر سلطانی خزش، خستگی و شکست عضو هیئت علمی/ دانشگاه تهران  
فهیمه سلطانیان   گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران  
مهدی سلمانی تهرانی تحلیل تنش، روش اجزای محدود عضو هیأت علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان  
عاطفه سلوک مواد مرکب دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
احمد سلیمانی ارتعاشات دکترای تخصصی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
مهدی سلیمانی   عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک  
سید علی سلیمانی ایوری اتوماسیون عضو هیئت علمی  
حمید سلیمانی مهر روش های ساخت استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران  
محمدرضا سلیم پور ترمودینامیک دانشگاه صنعتی اصفهان  
محمد سلیمی آئرودینامیک پژوهشگاه هوافضا  
سعید سهیلی ارتعاشات استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
سینا سوداگر آزمون غیرمخرب دانشگاه صنعت نفت  
مصطفی سیاح بادخور مکانیک ضربه استاد مدعو، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان کی، ایوان کی، ایران  
مهدی سیاهی کنترل دانشیار گروه کنترل واحد علوم و تحقیقات تهران  
مجید سیاوشی انتقال حرارت و جرم، جریان دو و چندفازی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران  
دکتر سید حجت هاشمی      
سید علیرضا سید رکنی زاده ارتعاشات، تحلیل تنش استاد دانشگاه شهید چمران  
سید آرش سید شمس طالقانی آئرودینامیک، انتقال حرارت و جرم رییس پژوهشکده علوم و فناوری هوایی/عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا  
سید ارش سید شمس طالقانی آئرودینامیک استادیار پژوهشگاه هوافضا  
حسام سید کابلی دینامیک سیالات محاسباتی استاد / دانشکده عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
سیدمحمدحسین سیدکاشی شکل دهی فلزات هیئت علمی دانشگاه بیرجند  
دکتر سید مهدی میرزابابائی      
سید احسان سیدی حسینی نیا آزمون غیرمخرب، محیط متخلخل گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد  
رحمن سیفی خزش، خستگی و شکست، مکانیک آسیب دانشگاه بوعلی سینا  
محمد سیلانی سیستمهای میکرو و نانو عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  
سیدعلی سینا ارتعاشات دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر علیرضا شاطرزاده   دانشگاه صنعتی شاهرود  
علیرضا شاطرزاده   عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود  
علی محمد شافعی روباتیک دانشگاه باهنر  
محسن شاکری روش های ساخت استاد دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی بابل  
محمود شاکری خزش، خستگی و شکست امیرکبیر  
محمد شامخی امیری   دانشگاه صنعتی شاهرود  
مجید رضا شاه حسینی   هیئت علمی/دانشگاه علوم-تحقیقات  
علیمردان شاهرضایی   دانشگاه الزهرا(س)  
مجید شاه قلی ارتعاشات دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران  
محمد محسن شاه مردان مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
حسن شاهوردی ارتعاشات استادیار  
مهرداد شایانفر مکاترونیک دانشگاه تهران  
سعید شجاعی روش های تحلیلی، کنترل دانشگاه شهید با هنر کرمان  
محمد شرعیات ارتعاشات، مواد مرکب عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر  
مسعود شریعت پناهی   عضو هیئت علمی /دانشگاه تهران  
محمود شریعتی خزش، خستگی و شکست عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  
محمد بهشاد شفیعی انرژی خورشیدی و تشعشع دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک،تهران، ایران  
اردلان شفیعی غازانی دینامیک سیالات محاسباتی استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز  
محمد حسین شفیعی میم جریان آشفته، سیستم های ترکیبی حرارت- قدرت گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قائنات  
حسن شکراللهی ارتعاشات، تحلیل تنش گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران  
سعید شکرالهی ارتعاشات عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
حسنی شکری      
محمود-مهرداد شکریه   دانشگاه علم و صنعت ایران  
احسان شکوری بیومکانیک دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران شمال  
احسان شکیب انرژی در ساختمان گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قاینات، قاین، ایران  
احسان شکیب ترمودینامیک hsjhn nhka'hi fdv[kn  
احسان شکیب سیستم های ترکیبی حرارت- قدرت دانشگاه بزرگمهر قاینات  
رحیم شمس الدینی دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان  
مرتضی شمعانیان جوشکاری دانشگاه صنعتی اصفهان  
سعید شمقدری کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران  
مجید شهروی   دانشگاه علم و صنعت  
بهروز شهریاری الاستیسیته و پلاستیسیته گروه آموزشی طراحی کاربردی و سازه، مجتمع دانشگاهی مکانیک،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران  
امین شهسوار انتقال حرارت و جرم استادیار/دانشکده انرژی/گروه مهندسی مکانیک/دانشگاه صنعتی کرمانشاه  
علیرضا شهیدی الاستیسیته و پلاستیسیته استادیار گروه مهندسی مکانیک در صفحات و پوسته ها در دانشگاه صنعتی اصفهان  
آزاده شهیدیان انتقال حرارت و جرم عضو هیات علمی / گروه سیستمهای انرژی - دانشکده مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
محمدرضا شیخ الاسلامی   دانشگاه اراک  
قنبر علی شیخ زاده انتقال حرارت و جرم دانشگاه کاشان  
مهرداد شیخلو ارتعاشات گروه عوم مهندسی، دانشکده فن آوری‌های نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، نمین، ایران  
محمد شیخی ترمودینامیک، موتور درون سوز دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران  
مجتبی شیخی ازغندی اتوماسیون، تحلیل تنش استادیار، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران  
مجتبی شیخی ازغندی تحلیل تنش، مکانیک ضربه دانشگاه بزرگمهر قائنات، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند، گروه مهندسی مکانیک  
ابراهیم شیرانی انتقال حرارت و جرم، جریان دو و چندفازی دانشگاه صنعتی اصفهان  
ابراهیم شیرانی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان  
محمد شیشه‏ ساز مواد مرکب عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
احمد صابونچی      
صادق صادق زاده دینامیک سیالات محاسباتی دانشکده فناوری های نوین ،دانشگاه علم و صنعت  
دکتر کیوان صادقی      
مهدی صالحی ارتعاشات عضو هیات علمی  
حمزه صالحی پور ارتعاشات هیات علمی دانشگاه اسلام  
حمزه صالحی پور ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان  
زهیر صبوحی احتراق، جریان آشفته پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
محمد حسین صبور ارتعاشات مدیرگروه هوافضای دانشگاه تهران  
مسلم صبوری آئرودینامیک گروه مهندسی هوافضا - دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک - دانشگاه صنعتی شاهرود

JMC-9737-2023

هادی صبوری دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها، مکانیک ضربه هیأت علمی / دانشگاه خوازمی  
احمد صداقت   عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  
محمد هادی صداقت مکانیک سیالات غیر نیوتنی دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمدعلی صدرنیا   دانشکده برق - دانشگاه صنعتی شاهرود  
صادق صدیقی ترمودینامیک استادیار دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی  
محمد صدیقی احتراق دانشگاه هوایی شهید ستاری  
صادق صدیقی خویدک احتراق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
سعید صرامی روش اجزای محدود دانشگاه صنعتی اصفهان  
محمدرضا صفاریان دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات غیر نیوتنی عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
رسول صفدریان شکل دهی فلزات عضو هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی قم  
مهدی صفری جوشکاری، شکل دهی فلزات عضو هیئت علمی/ دانشگاه صنعتی اراک  
مهدی صفری روش اجزای محدود، شکل دهی فلزات دانشیار، دانشگاه صنعتی اراک  
سید محسن صفوی روش های تولید عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان  
حامد صفی خانی      
هادی صمیمی اخیجهانی   دانشگاه کردستان  
مرتضی صیدی روباتیک دانشجوی دکتری دانشگاه Maine  
محمد ضابطیان طرقی سیستمهای میکرو و نانو دانشگاه تربیت مدرس  
محمد ضامن انتقال حرارت و جرم، تولید صنعتی هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر احد ضرغامی      
سیما ضیائی تحلیل تنش بخش مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج  
مسعود ضیائی راد انتقال حرارت و جرم، دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیات علمی دانشگاه  
زمان ضیابخش گنجی انتقال حرارت و جرم، محیط متخلخل VU University Amsterdam  
مسعود ضیابشرحق ترمودینامیک عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-دانشکده مهندسی مکانیک  
یعقوب طادی بنی روش اجزای محدود هیئت علمی مکانیک دانشگاه شهرکرد  
شهرام طالبی مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی دانشگاه یزد  
شهرام طالبی انتقال حرارت و جرم عضو هیات علمی  
فرهاد طالبی انتقال حرارت و جرم عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان  
فرهاد طالبی   عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان  
سید طاها طالبیان تحلیل تنش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور  
روح الله طالبی توتی تحلیل تنش عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران دانشکده مهندسی خودرو  
مصطفی طالبی توتی ارتعاشات عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قم  
معین طاهری سیستمهای میکرو و نانو، مکانیک ضربه دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران  
فتح الله طاهری بهروز مواد مرکب هیئت علمی/ دانشگاه علم و صنعت ایران  
مسعود طاهری شهر آئین      
مرتضی طایفی   گروه دینامیک پرواز و کنترل_دانشکده هوافضا_ خواجه نصیرالدین توسی  
مجتبی طحانی آئرودینامیک، جریان آشفته عضو هیات علمی دانشگاه تهران  
محمدرضا طلایی بیومکانیک، دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه علم و صنعت ایران  
مسعود طهانی      
وحید طهماسبی روش های ساخت دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی اراک - اراک - ایران  
حیدر طوسیان شاندیز ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهد  
حیدر طوسیان شاندیز ابزار دقیق عضو هیئت علمی  
حیدر طوسیان شاندیز ابزار دقیق، کنترل دانشگاه فردوسی مشهد  
علی طیبی آسایش حرارتی عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج، گروه مکانیک  
دکتر ناصر ظریف مقدم   مدرس دانشکده فنی شهید منتظری مشهد  
بهروز ظفرمند جریان آشفته، مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی عضو هیئت علمی موسسه علمی و کاربردی آب و برق  
حسن ظفرمند الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه فردوسی مشهد  
حسن ظهور دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها دانشگاه صنعتی شریف  
ایمان ظهورکاری روش های ساخت استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مواد دانشگاه صنعتی بیرجند  
احسان عابدینی جریان دو و چندفازی دانشگاه هرمزگان، گروه مهندسی مکانیک  
رضوان عابدینی ابزار دقیق دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی مکانیک  
محمد عارفی تحلیل تنش، روش های تحلیلی دانشگاه کاشان  
علی اکبر عالم رجبی انرژی خورشیدی و تشعشع عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  
محمد عامری انتقال حرارت و جرم، سیستم های ترکیبی حرارت- قدرت دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی - - دانشگاه شهید بهشتی  
سعید عبادالهی کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران  
محمد حسین عباسپور فرد   دانشگاه فردوسی - گروه مکانیک ماشین های کشاورزی  
علی عباس نژاد   استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود

ABE-6118-2021

ثاراله عباسی آئرودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک  
عباس عباسی آسایش حرارتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
مجید عباسی ریخته گری عضو هیات علمی و مدیر مرکز رشد فناوری  
محمد عباسی ارتعاشات دانشگاه آزاد شاهرود  
دکتر عبدالامیر بک خوشنویس      
مهران عبدالعلی پورعدل ترمودینامیک عضو هیات علمی/ دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول  
سهیلا عبدالهی پور آئرودینامیک عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا  
پدرام عدالت   دانشگاه صنعت نفت  
بهروز عرب سیستمهای میکرو و نانو استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالک اشتر  
اسلام عزت نشان آئرودینامیک استادیار دانشکده مهندسی و فناوری‌های نوین دانشگاه شهیدبهشتی  
عبدالحمید عزیزی روش های ساخت عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام ماشینکاری  
مجتبی عزیزی تحلیل تنش، خزش، خستگی و شکست دانشجوی دکتری مهندسی راه آهن-ماشینهای ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران  
صابر عزیزی شیروانشاهی ارتعاشات عضو هیات علمی/دانشگاه صنعتی ارومیه  
امیر رضا عسکری سیستمهای میکرو و نانو گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران  
رسول عسکری آئرودینامیک    
مسعود عسگری تحلیل تنش استادیار/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
محمدرضا عصاری انرژی خورشیدی و تشعشع عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
احمد رضا عظیمیان   عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  
وحید عظیمی راد روباتیک دانشگاه تبریز  
جواد علامتیان کنترل عضو هیآت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد  
امیرعباس علومی ترمودینامیک گروه مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی  
علی علوی نیا مکانیک ضربه استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه بوعلی سینا همدان  
علی علوی نیا تحلیل تنش دانشگاه بوعلی سینا  
مرتضی علی آبادی خوشوقت انتقال حرارت و جرم هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود  
مهدی علیاری شوره دلی اتوماسیون هیئت علمی گروه مکاترونیک/دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
کریم علی اکبری خزش، خستگی و شکست، موتور درون سوز عضو هیئت علمی / دپارتمان مهندسی مکانیک- دانشکده منتظری مشهد- دانشگاه فنی و حرفه‏ ای استان خراسان رضوی- ایران.  
اکبر علی بیگلو تحلیل تنش عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران  
علیرضا علی پور بیومکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز  
محمدرضا علیزاده پهلوانی      
بهراد علی زاده خارکشی مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
جواد علیزاده کاکلر خزش، خستگی و شکست عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه  
حامد علیصادقی آئرودینامیک دانشگاه خواجه نصیر  
مجید علی طاولی روش های ساخت، مکانیک ضربه دانشگاه گیلان  
محمد علیمردانی   عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  
ولی علی میرزالو روش های ساخت، شکل دهی فلزات هیئت علمی گروه مکانیک - دانشگاه ارومیه  
فرهاد علینقی زاده تحلیل تنش PhD graduate from Ferdowsi University of Mashhad  
مرتضی عنبرسوز احتراق، دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان  
مرتضی عنبرسوز دینامیک سیالات محاسباتی، مدیریت سیستمهای انرژی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان  
نرگس عیسی زاده فر   استادیار موسسه آموزش عالی سراج تبریز  
آیدین غزنوی اسگوئی مواد مرکب استادیار، گروه انرژی های تجدیدپذیر، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران  
جعفر غضنفریان   عضو هیات علمی دانشگاه زنجان دانشکده مهندسی مکانیک  
سعید غفارپور جهرمی   دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
علی غفاری دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
محسن غفاریان   دانشگاه صنعتی شاهرود  
حامد غفاری راد کنترل دانشکده مهندسی مکانیک/دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
بنیامین غلامی مواد مرکب دانشجوی دکتری دانشگاه ایالتی آریزونا  
محمدرضا غلامی احتراق، موتور درون سوز پژوهشگر/صنایع دریایی  
محمود غیاثی   استادیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر  
محمد مهدی فاتح کنترل دانشگاه شاهرود  
اسماعیل فاتحی فر محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند  
محمد رضا فاضل ارتعاشات دانشگاه یزد  
سید احمد فاضل زاده حقیقی آئرودینامیک    
مریم فانی مدیریت سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
علی فتاح   دانشگاه شاهرود - دانشکده برق  
سباوش فتح الهی دهکردی سیستمهای میکرو و نانو استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران  
جعفر فتحعلی   عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
مانی فتحعلی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
مانی فتحعلی آئرودینامیک استادیار دانشکده مهندسی هوافضا خواجه نصیر  
علیرضا فتحی آئرودینامیک مدیر آیرودینامیک شرکت توربوتک  
علیرضا فتوحی فیروزآباد تحلیل تنش، خزش، خستگی و شکست دانشگاه یزد  
ناصر فتورائی   دانشیار، گروه مهندسی بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران  
وحید فخاری کنترل استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران  
منوجهر فدوی اردستانی   دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
محمدرضا فراهانی آزمون غیرمخرب دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران  
وحید فرتاشوند ابزار دقیق دانشکده هنر گروه طراحی صنعتی ، دانشگاه الزهرا  
قادر فرجی روش های تولید دانشگاه تهران  
سعیده فردوسی   دانشگاه شاهرود - دانشکده برق و رباتیک  
دکتر محمود فرزانه گرد      
محمود فرزانه گرد ترمودینامیک    
سعید فرزین روش های عددی فاقد شبکه استاد دانشگاه سمنان  
انوشیروان فرشیدیانفر ارتعاشات استاد دانشگاه فردوسی مشهد  
موسی فرهادی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
خلیل فرهنگدوست   دانشیار  
غلامحسین فرهی خزش، خستگی و شکست استاد-دانشگاه شریف  
محمدرضا فروزان   دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک اصفهان 84155  
فریبرز فروهنده شکل دهی فلزات ریاست دانشکده فنی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود  
عبدالحسین فریدون الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه سمنان  
سعید فعلی مکانیک ضربه دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه  
مهدی فکور ارتعاشات دانشکده علوم و فنون نوین- دانشگاه تهران  
کیوان فلاح جریان دو و چندفازی، دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری  
سید رضا فلاحتگر تحلیل تنش دانشگاه گیلان  
فمیدا فلاح رجب زاده الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه صنعتی شریف  
سید ابوذر فنایی سیستمهای میکرو و نانو دانشگاه بیرجند  
نعمت اله فولادی   پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران  
مجید فولادی ماهانی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها دانشگاه شهید باهنر کرمان  
محمد امین فیض چکاب سازه های دریایی گروه مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امبیر کبیر، تهران، ایران  
پویان قابضی روش های ساخت دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران  
دکتر رحمت الله قاجار خزش، خستگی و شکست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
آتنا قادری جریان دو و چندفازی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی  
امیر عبدالله قادری ارتعاشات گروه مهندسی مکانیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.  
سید هادی قادری      
حامد قارونی تحلیل تنش فارغ التحصیل از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود  
احمد رضا قاسمی ارتعاشات، مواد مرکب دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان  
جلال قاسمی دینامیک سیالات محاسباتی، ماشینهای سیالاتی هیئت علمی/دانشگاه زنجان  
حسن قاسمی   دانشگاه امیرکبیر  
دکتر حجت قاسمی      
سمیه قاسمی راد   عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  
احمد قاسمی قلعه بهمنی مواد مرکب استادیار/دانشگاه سمنان  
فرزان قالیچی بیومکانیک دانشگاه صنعتی سهند  
علی قدوسیان      
مجید قدیری ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه امام خمینی قزوین  
علی قربان پور آرانی ارتعاشات استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان  
علی قربانپور آرانی تحلیل تنش دانشگاه کاشان  
محمدرضا قریب کنترل استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تربت حیدریه  
مجید قریشی جوشکاری، روش های تولید دانشگاه خواجه نصیر طوسی  
دکتر مجتبی قطعی      
محسن قلعه نوئی کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود  
حسین قلی زاده نرم   دانشگاه صنعتی شاهرود  
مجتبی قمری زاده روش های تحلیلی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین ع  
سید امیر مهدی قنادپور   دانشکده مهندسی و فناوریهای نوین- دانشگاه شهید بهشتی  
افشین قنبرزاده روباتیک عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز  
مینا قنبری ارتعاشات دانشگاه ارومیه  
دانیال قهرمانی مقدم خزش، خستگی و شکست استادیار گروه مکانیک، دانشگاه صنعتی قوچان  
ایمان کاردان      
ایمان کاردان کنترل دانشگاه فردوسی مشهد  
هادی کارگر شریف آباد   دانشگاه آزاد اسلامی- سمنان  
رضا کاظمی   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
سید روح الله کاظمی خزش، خستگی و شکست، مکانیک ضربه دانشکده مکانیک، دانشگاه گیلان  
مهدی کاظمی مکانیک ضربه دانشگاه ملایر  
محمد کاظمی نصر آبادی خزش، خستگی و شکست هیات علمی دانشگاه شهید ستاری  
عطا کامیابی دینامیک سیالات محاسباتی هیأت علمی مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان  
مصطفی کاهانی انتقال حرارت و جرم Chemical Engineering Faculty, University of Shahrood, Shahrood, Iran  
دکتر علی کاوه      
حمیدرضا کاویانی آئرودینامیک، جریان صوتی، دینامیک سیالات محاسباتی استادیار گروه مکانیک دانشگاه ملایر  
آزاده کبریائی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده هوافضا  
محمد جواد کتابداری   دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
محمود کدخدائی شکل دهی فلزات هیات علمی/ دانشگاه صنعتی اصفهان  
جواد کدخداپور      
دکتر کدخدایان      
مهران کدخدایان ارتعاشات هیات علمی فردوسی مشهد  
علیرضا کرامت ارتعاشات هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول  
سید مهدی کرباسی روش های عددی فاقد شبکه عضو هیات علمی دانشگاه یزد  
ناصر کردانی تحلیل تنش، سیستمهای میکرو و نانو استادیار/ دانشگاه مازندران  
ناصر کردانی مواد مرکب عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران  
عباس کرم الدین ارتعاشات، الاستیسیته و پلاستیسیته درس مربوطه را می دهد.  
دکتر اردشیر کرمی      
اردشیر کرمی محمدی ارتعاشات، کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود  
رضا کرمی محمدی   دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
حسین کریم پور ارتعاشات گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه اصفهان  
مراد کریم پور بیومکانیک، روش اجزای محدود دانشگاه تهران  
محسن کریمی شکل دهی فلزات مهندسی مواد - صنعتی شاهرود  
مهدی کریمی آزمون غیرمخرب، ارتعاشات استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان  
الهه کفشدار گوهرشادی انرژی خورشیدی و تشعشع دانشگاه فردوسی مشهد  
دکتر وحیدرضا کلات جاری      
کمال کلاسنگیانی الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه فردوسی مشهد  
ولی کلانتر انتقال حرارت و جرم عضو هیات علمی دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک  
ولی کلانتر انرژی خورشیدی و تشعشع، دینامیک سیالات محاسباتی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد  
لیلا کلانی ساروکلایی   موسسه آموزش عالی طبری بابل  
محمد کلته انتقال حرارت و جرم دانشگاه گیلان  
رضا کمالی آئرودینامیک دانشکده مکانیک، دانشگاه شیراز  
رامین کمالی مقدم دینامیک سیالات محاسباتی هیات علمی پژوهشگاه هوافضا  
عبدالواحد کمی شکل دهی فلزات هیئت علمی دانشگاه سمنان  
شهریار کوراوند روش های ساخت دانشگاه تهران  
رامین کوهی کمالی جریان دو و چندفازی دانشگاه گیلان - دانشکده مهندسی مکانیک  
کیوان کیانی ارتعاشات، سیستمهای میکرو و نانو دانشگاه صنعتی طوسی، تهران  
یاسر کیانی   دانشگاه شهرکرد  
علی کیماسی خلجی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها، روباتیک استادیار دانشگاه خوارزمی  
دکترمحمدحسن کیهانی   هیئت علمی  
حمید گرجی شکل دهی فلزات هییت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی  
مفید گرجی بند پی دینامیک سیالات محاسباتی پروفسور و هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  
دکتر مهدی گردویی   هیئت علمی  
مهدی گردویی الاستیسیته و پلاستیسیته دانشیار- عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود  
حمیدرضا گشایشی   دانشگاه آزاد واحد مشهد  
سعید گلابی روش های تولید گروه مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان  
سید علی گله داری مکانیک ضربه، مواد مرکب عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد نجف آباد  
احمد گنجعلی روش اجزای محدود استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود  
سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب انرژی خورشیدی و تشعشع دانشگاه شهید باهنر کرمان  
مهدی گنجیانی شکل دهی فلزات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران  
محمد گهری دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک  
محسن گودرزd دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه بوعلی سینا  
کورش گودرزی   دانشگاه یاسوج  
رقیه گوگ‌ساز قوچانی انرژی در ساختمان گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  
مسعود گوهری منش دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها، کنترل دانشگاه تربت حیدریه  
مسعود گوهری منش روش های تولید، کنترل فردوسی مشهد  
مجتبی لبیب زاده   عضو هیات علمی دانشکده مهندسی گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز  
مجتبی لزگی نظرگاه مواد مرکب استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری  
امیر لطف آور ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز  
بهروز لطفی کنترل دانشگاه آزاد مشهد  
عباس لقمان   دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه کاشان  
اسماعیل لکزیان جریان دو و چندفازی استاد/دانشگاه حکیم سبزواری  
محسن لوح موسوی روش های تولید عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد خمینی شهر  
غلامحسین لیاقت تحلیل تنش عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس  
مصطفی لیوانی مواد مرکب دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران  
دکتر فرشید مالک قاینی      
ستار مالکی مواد مرکب استادیار-دانشگاه قوچان  
احمد مامندی ارتعاشات دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران.  
محمود مانی آئرودینامیک استاد دانشگاه امیر کبیر  
رئوف مبشری احتراق، موتور درون سوز عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)  
صالح مبین کنترل دانشکده برق دانشگاه زنجان  
مهدی مجاهدی ارتعاشات دانشگاه گلپایگان  
علیرضا مجتهدی سازه های دریایی دپارتمان عمران دانشگاه تبریز  
افسانه مجری دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
بنیامین محبی ارتعاشات عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی  
رسول محبی دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی دانشگاه دامغان  
محتشم محبی ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
حامد محدث دیلمی انتقال حرارت و جرم، دینامیک سیالات محاسباتی دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان، دانشگاه گیلان، رودسر  
رسول محرمی تحلیل تنش، جوشکاری دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان  
دکتر محسن قاضی خانی      
سید محسن محسنی شکیب الاستیسیته و پلاستیسیته گروه مهندسی هوافضا- دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه امام حسین (ع)  
امید محمدپور   هیات علمی دانشگاه پیام نور  
دکتر محمد حسین ابوالبشری   دانشگاه فردوسی مشهد  
حشمت الله محمد خانلو دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها هیات علمی  
سجاد محمدزاده   دانشکده فنی و مهندسی فردوس  
حمید محمد صدیقی ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
حامد محمدکریمی   امیرکبیر  
حسین محمد نوازی   دانشگاه صنعتی شریف  
امین اله محمدی جوشکاری، روش های تولید عضو هیئت علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان  
بیژن محمدی سیستمهای میکرو و نانو استادیار مهندسی مکانیک/ دانشگاه علم و صنعت ایران  
رفعت محمدی ترمودینامیک عضو هیات علمی / دانشکده فنی - دانشگاه اراک  
رفعت محمدی آئرودینامیک، دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیأت علمی دانشگاه اراک، گروه مکانیک  
علی اکبر محمدی اتوماسیون مدیر گروه کنترل  
مجید محمدی شناسایی، آنالیز و انتخاب مواد دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمد مصطفی محمدی ابزار دقیق، روش های ساخت دانشگاه تهران  
میثم محمدی امین آئرودینامیک پژوهشگاه هوافضا  
عماد محمدی کرمانی      
مهدی محمدی مهر الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه کاشان  
هادی محمدی هویه خزش، خستگی و شکست دکتری دانشگاه امام حسین (ع)  
محمد محمدیون انتقال حرارت و جرم Iran, Shahrood , Islamic Azad University  
سعید محمودخانی   دانشگاه شهید بهشتی  
اسمعیل محمودی روش اجزای محدود هیئت علمی دانشگاه شاهرود  
موسی محمودی صاحبی ارتعاشات عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  
جواد محمودی مهر   عضو هیات علمی دانشگاه گیلان  
سید شمس الدین مخاجرزاده سیستمهای میکرو و نانو مدیر گروه الکترونیک دانشکده برق دانشگاه تهران  
میرابوالفضل مختاری دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها گروه خلبانی، دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه امام علی (ع)  
سید محمد رضا مدرس رضوی احتراق دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی- گروه مکانیک  
حامد مرادی روباتیک هیات علمی صنعتی شریف  
شاپور مرادی خزش، خستگی و شکست عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز  
محمود مرادی روش اجزای محدود استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه ملایر  
محمود مرادی روش های تحلیلی، روش های تولید استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر  
مجید مرادی زیرکوهی اتوماسیون، کنترل دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان  
امیر مردانی احتراق استادیار مهندسی هوا و فضا/ دانشگاه صنعتی شریف  
عارف مردانی کرانی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها هیئت علمی دانشگاه ارومیه ، گروه مکانیک بیوسیستم  
جواد مرزبان راد   دانشگاه علم و صنعت - دانشکده مهندسی خودرو  
فتانه مرشدسلوک تحلیل تنش مهندسی مکانیک/دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/ ایران  
عباس مزیدی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها عضو هیأت علمی/دانشگاه یزد  
محمد مزیدی ماشینهای سیالاتی پژوهشگاه صنعت نفت  
امیررضا مسعودی انرژی در ساختمان دانشگاه فردوسی مشهد - گروه مهندسی عمران  
رضا مسعودی نژاد ارتعاشات، خزش، خستگی و شکست School of Mechanical and Electrical Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China  
علی مسگریان   کارمند  
رضا مسلمانی مواد مرکب دانشگاه شهید چمران اهواز  
امین مسلمی پطرودی خزش، خستگی و شکست، مکانیک ضربه دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
حسن مسلمی نائینی شکل دهی فلزات عضو هیات علمی  
مسعود مسیح طهرانی کنترل استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران  
محمد مشایخی خزش، خستگی و شکست عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان  
مهران مصدری آئرودینامیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  
سید علیرضا مصطفوی احتراق، سیستمهای میکرو و نانو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک  
امیر مصطفی پور اصل جوشکاری دانشگاه تبریز  
مسعود مصلائی پور   دانشگاه یزد  
کریم مظاهری   استاد تمام - دانشگاه صنعتی شریف - هوا فضا - پیشرانش  
هاشم مظاهری مکانیک ضربه دانشگاه بوعلی سینا، همدان  
مجید معاونیان اتوماسیون عضو هییت علمی  
رسول معروفی آذر انتقال حرارت و جرم دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه مراغه  
علی معصومی ارتعاشات دانشگاه خوارزمی  
حسین معین خواه ارتعاشات دانشگاه سیستان و بلوچستان  
حمید معین فرد دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها    
دکتر معین فرد      
محمد معینی بیومکانیک گروه مهندسی بافت، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران  
محمد جواد مغربی دینامیک سیالات محاسباتی گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران  
رضا مقصودی دینامیک سیالات محاسباتی هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین  
مهدی مقیمی دینامیک سیالات محاسباتی iust  
مهدی مقیمی زند دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها دانشگاه تهران  
مهدی مقیمی زند   دانشگاه صنعتی اصفهان  
بیژن ملائی داریانی شکل دهی فلزات    
حبیب الله ملاطفی ارتعاشات استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران  
محمد ملاعلی پور تحلیل تنش، مکانیک ضربه استادیار دانشگاه مازندران، دانشکده مکانیک  
محمد ملاعلی پور مواد مرکب استاد دانشگاه  
مجید ملک جعفریان جریان تراکم پذیر هیئت علمی دانشگاه بیرجند  
پرویز ملک زاده ارتعاشات، الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه خلیج فارس  
کرامت ملک زاده ارتعاشات، الاستیسیته و پلاستیسیته ریسس پژوهشکده سازمان صنایع هوایی عضو هیات علمی مجتمع هوافضای دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
مریم ملک زاده کنترل استادیار  
مریم ملک زاده ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان  
کرامت ملک زاده فرد ارتعاشات استاد دانشگاه مالک اشتر  
علی ملکی ارتعاشات، بیومکانیک استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد  
صاحبعلی منافی قره خان بیگلو الاستیسیته و پلاستیسیته دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود  
عباس منتظری الاستیسیته و پلاستیسیته استاد/ دانشگاه  
زهره منصوری دینامیک سیالات محاسباتی عضو هینت علمی امیرکبیر  
دکتر مه پیکر      
مجید مهدویان احتراق دانشگاه صنعتی قوچان  
حسین مهدوی مقدم دینامیک سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ،ایران  
رامین مهدی پور      
فاطمه مهدیزاده   دانشگاه علم و صنعت  
مسعود مهدی زاده رخی روش اجزای محدود هیئت علمی - دانشگاه صنعتی شاهرود  
حمید مهدیقلی   شریف  
محمود مهرگان ترمودینامیک دانشگاه صنعتی شاهرود  
مجتبی موحدی جوشکاری دانشگاه صنعتی شریف  
امین موسائی جریان آشفته عضو هیأت علمی  
سید کمال الدین موسوی مشهدی کنترل دانشگاه علم و صنعت ایران  
محمدجعفر مولایی خزش، خستگی و شکست، سیستمهای میکرو و نانو استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود  
امیر مومنی شکل دهی فلزات مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی همدان  
محمد مونسان سازه های دریایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
فرهاد میثمی ارتعاشات دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد  
سید محمد حسین میر باقری جوشکاری دانشگاه امیر کبیر  
سید علی میربزرگی دینامیک سیالات محاسباتی عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند- دانشکده مهندسی - گروه مکانیک  
سید مجتبی میرحسینی مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی زمینه کاری نامبرده  
مصطفی میرزائی مواد مرکب دانشگاه قم  
حسین میرزائی نصیرآباد   هیات علمی دانشکده مهندسی معدن/ دانشگاه صنعتی سهند تبریز  
توحید میرزابابای مستوفی مکانیک ضربه دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان کی، ایوان کی، ایران  
توحید میرزابابای مستوفی مکانیک ضربه دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران  
حسن میرزابزرگ   دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  
بابک میرزاوند تحلیل تنش دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران  
محسن میرزایی جریان دو و چندفازی، مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه ولی عصر رفسنجان  
مسعود میرزایی آئرودینامیک دانشکده هوا فضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی  
مهران میرشمس ابزار دقیق، مکاترونیک صنعتی خواجه نصیر  
سید حمید میرمحمدی روش های تحلیلی استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان  
رضا میکائیل روش های تحلیلی هیات علمی/دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه  
خسرو نادران طحان تحلیل تنش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
حسین نادرپور کنترل هیئت علمی و مدیر پژوهش دانشگاه سمنان  
دکتر رضا نادری      
علی اصغر نادری ارتعاشات، مواد مرکب استادیار/دانشگاه امام علی  
کیوان نارویی الاستیسیته و پلاستیسیته هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
رضا ناصری شکل دهی فلزات استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران  
علی محمد ناصریان نیک بیومکانیک، سیستمهای میکرو و نانو گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی قوچان  
محمد جواد ناطق روش های ساخت عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس  
رضا ناظم نژاد دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها، سیستمهای میکرو و نانو دانشیار مهندسی مکانیک/ دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دامغان  
مهران ناظمیان موتور درون سوز گروه مهندسی خودرو، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت تهران  
مصطفی ناظمی زاده سیستمهای میکرو و نانو مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر  
مصطفی ناظمی زاده سیستمهای میکرو و نانو مکانیک صنعتی امیرکبیر تهران  
امیر حسین نایبی آستانه کنترل دانشگاه شاهرود  
ملیکه نبئی   دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
امیر فرهاد نجفی جریان دو و چندفازی استاد دانشکده فنی  
سید محمد مهدی نجفی زاده الاستیسیته و پلاستیسیته هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  
امیر نجیبی روش های تحلیلی دانشگاه سمنان  
سهیل نخودچی      
علیرضا نداف اسکوئی الاستیسیته و پلاستیسیته، مکانیک ضربه عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)  
احسان ندایی اسکویی محیط متخلخل هیئت علمی تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان  
مهیار نراقی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
جعفر نژادعلی دینامیک سیالات محاسباتی، ماشینهای سیالاتی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  
اصغر نصر مکانیک آسیب دانشگاه علم و صنعت ایران  
مصطفی نصیری کنترل گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی گلپایکان، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران  
محمد نظامی ارتعاشات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  
احمد نظری انتقال حرارت و جرم هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
دکتر محسن نظری دینامیک سیالات محاسباتی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک  
محمدباقر نظری خزش، خستگی و شکست دانشگاه صنعتی شاهرود  
مصطفی نظری ارتعاشات استادیار دانشگاه شاهرود  
امین رضا نقره آبادی      
بهرام نوائی نیا   دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - دانشکده عمران  
امیر نورانی   دانشگاه صنعتی شریف  
سید حسن نوربخش مکانیک ضربه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد  
امیر نوروز زاده ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران  
محمود نوروزی   دانشگاه صنعتی شاهرود  
محمود نوروزی مکانیک سیالات غیر نیوتنی گروه حرارت و سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران  
هاشم نوروزی   نوشیروانی بابل  
دکتر نوری      
محمد علی نوریان   دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی  
علی نوری بروجردی انتقال حرارت و جرم دانشگاه صنعتی شریف  
مهرداد نوری خاجوی تهرانی ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه رجایی تهران  
محمد نوری دامغانی   عضو هیئت علمی دانشگاه  
سید مصطفی نوعی انتقال حرارت و جرم دانشگاه فردوسی مشهد  
مهدی نویدبخش      
دکتر نوین زاده      
حمید نیازمند   استاد/دانشگاه فردوسی مشهد  
بهزاد نیرومند   دانشگاه صنعتی اصفهان  
هانیه نیرومند اسکویی   دانشیار/صنعتی سهند تبریز  
محمد نیکخو بیومکانیک استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  
امیر حسین نیک سرشت دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی شیراز  
عباس نیک نژاد تحلیل تنش عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج  
عباس نیک نژاد   استادیار بخش مهندسی مکانیک  
عباس نیک نژاد ارتعاشات، مکانیک ضربه عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک/ دانشگاه یاسوج  
مهدی نیلی احمد آبادی مکانیک سیالات و انتقال حرارت تجربی دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصقهان  
مهدی نیلی احمدآبادی   هیئت علمی/دانشگاه صنعتی اصفهان  
شهرام هادیان جزی مواد مرکب University of Isfahan  
شهرام هادیان جزی ارتعاشات، مکاترونیک عضو هیات علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان  
مصطفی هادی دولابی دینامیک سیالات محاسباتی استادیار، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شتر،  
رامین هاشمی شکل دهی فلزات هیات علمی  
سید حبیب الله هاشمی ارتعاشات    
سید حجت هاشمی خزش، خستگی و شکست استاد گروه مکانیک دانشگاه بیرجند  
سیدحمید هاشمی مواد مرکب عضو هیات علمی دانشگاه اراک  
دکتر سیدمجید هاشمیان      
محمد هاشمیان   استاد یار دانشگاه خمینی شهر  
احمد همایونی سیستمهای میکرو و نانو استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران  
سیف اله همتی   دانشگاه سمنان  
محمد هنرپیشه   استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان  
فرهنگ هنرور   استاد دانشگاه خواجه نصیر  
محمد مهدی هیهات   دانشگاه تربیت مدرس  
مجید واثقی شکل دهی فلزات، شناسایی، آنالیز و انتخاب مواد عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی  
خداداد واحدی مکانیک ضربه عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
سید مجتبی واردی کولایی دینامیک، سینماتیک و مکانیزمها عضو هیئت علمی  
مهدی وحدتی روش های ساخت دانشگاه صنعتی شاهرود  
مهرداد وحدتی   دانشیار/ساخت و تولید  
بهمن وحیدی بیومکانیک دانشگاه تهران  
پیام ورشوی جاغرق ارتعاشات، روباتیک استادیار دانشگاه صنعتی همدان  
احمد وروانی فراهانی خزش، خستگی و شکست    
محمد رضا وزیری روش های ساخت عضو هیئت علمی دانشگاه تهران  
رامین وطنخواه کنترل دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی مکانیک  
عباس وفایی صفت تولید صنعتی دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)  
فرید وکیلی تهامی   هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز  
محمدصادق ولی پور انتقال حرارت و جرم دانشکده مکانیک-دانشگاه سمنان  
محمد حسین یاس تحلیل تنش دانشگاه رازی  
امین یاقوتیان آزمون غیرمخرب، روش اجزای محدود هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  
آرش یزدانی روش های تولید استادیار/ دانشگاه شاهرود  
مجتبی یزدانی مکانیک ضربه، مواد مرکب دانشگاه صنعتی سهند تبریز  
محمود یعقوبی دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه شیراز  
صابر یکانی مطلق   مرتبه علمی: استادیار رشته و گرایش : مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی ) آدرس پستی: استان آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 2 جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه  
اسماعیل یوسفی   دانشگاه صنعتی شاهرود  
عقیل یوسفی کماء آئرودینامیک دانشگاه تهران