دوره و شماره: دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1-268