بررسی تجربی تاثیر افزودن متیل هوموپلیمر به بنزین در جهت بهبود عملکرد موتور و کاهش آلاینده‌ها

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش اثرات افزودن متیل هوموپلیمر به بنزین بر روی عملکرد موتور احتراق داخلی و همچنین انتشار آلاینده‌ها مطالعه شده است. با اضافه کردن این افزودنی به بنزین پایه، عدد اکتان سوخت افزایش می‌یابد. در این تحقیق سوخت‌های مورد نظر که شامل یکی بنزین معمولی و دیگری بنزین همراه با متیل هوموپلیمر بر روی یک موتور احتراق داخلی تحت آزمون‌های عملکردی قرار گرفته‌اند. همچنین تغییرات مقادیر آلاینده‌های خروجی از موتور نیز اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده از آزمون‌های تجربی نشان می‌دهد که با افزودن افزودنی به بنزین، میزان گشتاور ترمزی و توان ترمزی به ترتیب 4.28 % و 2.31 % در میانگین متوسط مقادیر (دورهای مختلف کارکرد موتور)، افزایش می‌یابند. لازم به توضیح است که با اختلاط بنزین و افزودنی آلاینده‌های دی‌اکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن به ترتیب 7.41 % و 6.21 % در میانگین متوسط مقادیر، افزایش می‌یابند؛ درحالی که، آلاینده‌های هیدروکربن‌های نسوخته و منواکسیدکربن خروجی از موتور به ترتیب 18.17 % و 9.05 % در میانگین متوسط مقادیر، کاهش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


[1]  Jhang S, Lin Y, Chen K, Lin S, Batterman S (2020) Evaluation of fuel consumption, pollutant emissions and well-to- wheel GHGs assessment from a vehicle operation fueled with bioethanol, gasoline and hydrogen. Energy 209: 118436.
[2]  Prasad BSN, Pandey JK, Kumar GN (2019) Impact of changing compression ratio on engine characteristics of an SI engine fueled with equi-volume blend of methanol and gasoline. Energy 116605.
[3]  Demirbas A, Balubaid MA, Basahel AM, Ahmad W, Sheikh MH (2015) Octane rating of gasoline and octane booster additives. Pet Sci Technol 33(11): 1190-1197.
[4]  Amit R Patil, Yerrawar RN, ANigade S, BChavan O, SRathod H, KHiran B (2014) Literature Review on need of Composite Additives for S.I Engine. Int J Res Dev Technol 4(2): 2349-3585.
[5]  Pan M, Wei H, Feng D, Pan J, Huang R, Liao J (2018) Experimental study on combustion characteristics and emission performance of 2-phenylethanol addition in a downsized gasoline engine. Energy 163: 894-904.
[6]  Vallinayagam R, Vedharaj S, Roberts WL, Dibble RW, Sarathy SM (2017) Performance and emissions of gasoline blended with terpineol as an octane booster. Renew Energy 101: 1087-1093.
[7]  Dhamodaran G, Esakkimuthu GS, Pochareddy YK, Sivasubramanian H (2017) Investigation of n-butanol as fuel in a four-cylinder MPFI SI engine. Energy 125: 726-735.
[8]  Valihesari M, Pirouzfar V, Ommi F, Zamankhan F (2019) Investigating the effect of Fe2O3 and TiO2 nanoparticle and engine variables on the gasoline engine performance through statistical analysis. Fuel 254(June): 115618.
[9]  Zamankhan F, Pirouzfar V, Ommi F, Valihesari M (2018) Investigating the effect of MgO and CeO2 metal nanoparticle on the gasoline fuel properties : Empirical modeling and process optimization by surface methodology.
[10] Heywood BJ (1988) Internal Combustion engine fundamentals. McGraw Hill.
[11] Specification of peugeot 405 engine. [Online]. Available: https://www.ikco.ir/en/Product.aspx?ID=43&Section=2&Series=Peugeot+405.
[12] امی ف، فرهنگ خ، شفیعی ا (1388) بررسی     تجربی احتراق موتور اشتعال جرقه­ای با سوخت ترکیبی بنزین-اتانول وMTBE  برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده ها. فصل­نامه علمی-پژوهشی تحقیقات موتور 28-22 :(6)5.