دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 1-190 

طرح پژوهشی

شبیه‌سازی عددی و بهینه‌سازی استحکام اتاق کامیون

صفحه 15-31

10.22044/jsfm.2021.10737.3382

علی یوسفی؛ ابوالفضل خلخالی؛ سیدعسکری مهدوی