دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 1-170