دوره و شماره: دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1-217