دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1401 

مقاله مستقل

طراحی و شبیه‌سازی مدار سیستم محرکه هیبریدی سری با رویکرد حذف ترمزگیری اصطکاکی

صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2022.11237.3474

فرهاد خواجوند؛ سید مهدی رضاعی؛ محمد زارعی نژاد؛ کیوان باغستان