دوره و شماره: دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 1-292 
بررسی اثر تزریق نوک بر ساختار جریان نشتی نوک در یک کمپرسور محوری

صفحه 147-160

10.22044/jsfm.2022.11399.3505

ثاراله عباسی؛ محمد رئیس زاده اسکوئی؛ شهاب اسماعیل زاده ولی