دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 1-187 
بررسی تجربی تاثیر شکل مود ارتعاشی بر رفتار فشاری آلیاژ Ti-6Al-4V تحت اعمال ارتعاشات فراصوتی

صفحه 55-68

10.22044/jsfm.2022.11100.3452

مرتضی صادقی؛ وحید فرتاشوند؛ امیر عبدالله؛ دکتر فلاحی آرزو دار؛ رضوان عابدینی