تحلیل ارتعاشات آزاد پنل‌های مخروطی مدرج تابعی تقویت شده با نانو صفحات گرافن با شرایط مرزی مختلف

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد،گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در این پژوهش، رفتار ارتعاش آزاد پنل‌های مخروطی ناقص زمینه پلیمری تقویت شده با نانو صفحات گرافنی بررسی شده است. توزیع نانو صفحات گرافن در راستای ضخامت سازه به دو صورت یکنواخت و مدرج تابعی می‌باشد. همچنین خواص مکانیکی کامپوزیت با استفاده از مدل اصلاح شده هالپین-تسای و قانون مخلوط‌ها تخمین زده شده است. معادلات حاکم بر مبنای روابط کرنش-تغییرمکان خطی و تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول پوسته‌ها و با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده است. در مرحله بعد، برای تعیین فرکانس‌های طبیعی سازه، معادلات حاکم به کمک روش ریتز و چندجمله‌ای های چبیشف نوع اول گسسته سازی و حل شده است که برای سازه با شرایط مرزی مختلف مناسب است. مقایسه نتایج این پژوهش با سایر مقالات معتبر نشان می‌دهد که نتایج عددی از دقت بالایی برخوردار می‌باشد. همچنین مطالعات پارامتری با هدف بررسی تأثیر پارامترهای مختلف نظیر مقادیر کسر جرمی و الگوهای مختلف توزیع نانو صفحات گرافنی، شرایط مرزی مختلف، ابعاد و نسبت‌های هندسی پنل مخروطی کامپوزیتی بر پاسخ فرکانسی ارتعاش آزاد ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از نانو صفحات گرافنی به عنوان تقویت کننده سبب بهبود پاسخ ارتعاش آزاد پنل مخروطی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] Zhao S, Zhao Zh, Yang Zh, Ke LL, Kitipornchaia S, Yang J (2020) Functionally graded graphene reinforced composite structures: A review. Engineering Structure 210: 1-16.
 [2] Ray SC (2015) Applications of Graphene and Graphene-Oxide Based Nanomaterials. Micro & Nano Technologies Series.
[3] Rafiee MA, Rafiee J, Wang ZH, Song Yu ZZ, Koratkar N (2009) Enhanced mechanical properties of nanocomposites at low graphene content. ACS Nano, 3(12): 3884–3890.
[4] King JA, Klimek DR, Miskioglu I, Odegard GM (2013) Mechanical properties of graphene nanoplatelet/epoxy composites. Journal Applied Polymer Sciecnce 128 (6): 4217–4223.
[5] Song M, Kitipornchai S, Yang J (2017) Free and forced vibrations of functionally graded polymer composite plates reinforced with graphene nanoplatelets. Composite Structures 159: 579–588.
[6] Muni Rami Reddy R, Karunasena W, Lokuge W (2018) Free vibration of functionally graded-GPL reinforced composite plates with different boundary conditions. Aerospace Science and Technology 78: 174-156.
[7] Guo H, Cao S, Yang T, Chen Y (2018) Vibration of laminated composite quadrilateral plates reinforced with graphene nanoplatelets using the element-free IMLS-Ritz method. International Journal of Mechanical Science 142–143: 610–62.
[8] Gholami R, Ansari R (2019) On the nonlinear vibrations of polymer nanocomposite rectangular plates reinforced by graphene nanoplatelets: a unified higher-order shear deformable model. Iranian Journal of Science and Technology 43: 603–620.
[9] Gholami R, Ansari R (2018) Nonlinear harmonically excited vibration of third-order shear deformable functionally graded graphene platelet-reinforced composite rectangular plates. Engineering Structures 156: 197-209.
[10] Gao K, Gao W, Chen D, Yang J (2018) Nonlinear free vibration of functionally graded graphene platelets reinforced porous nanocomposite plates resting on elastic foundation. Composite Structures 204: 831-846.
[11] Wang, YY, Zeng R, Safarpour M (2020). Vibration analysis of FG-GPLRC annular plate in a thermal environment. Mechanics Based Design of Structures and Machines.
[12] Javani M, Kiani Y, Eslami MR (2021) Geometrically nonlinear free vibration of FG-GPLRC circular plate on the nonlinear elastic foundation. Composite Structures 261.
[13] Dong, YH, Zhu B, Wang YY, Li H, Yang J (2018) Nonlinear free vibration of graded graphene reinforced cylindrical shells: Effects of spinning motion and axial load. Journal of Sound and Vibration 437: 79-96.
[14] Eyvazian A, Sebaey TA, Żur KK, Khan A, Zhang H, Wong SHF (2021) On the dynamics of FG-GPLRC sandwich cylinders based on an unconstrained higher-order theory, Composite Structures 267.
[15] Safarpour M, Rahimi AR, Alibeigloo A (2020) Static and free vibration analysis of graphene platelets reinforced composite truncated conical shell, cylindrical shell and annular plate using theory of elasticity and DQM. Mechanics Based Design of Structures and Machines 48(4): 496-524.
[16] Yang S, Hao Y, Zhang W, Yang L, Lie L (2021) Nonlinear vibration of functionally graded graphene platelet reinforced composite truncated conical shell using first-order shear deformation theory. Applied Mathematics and Mechanics 42(7): 981–998.
[17] Abdollahzadeh Jamalabadi MY, Borji P, Habibi M, Pelalak R (2021) Nonlinear vibration analysis of functionally graded GPL-RC conical panels resting on elastic medium. Thin-Walled Structures 160.
[18] Ansari R, Hassani R, Hasrati E,  et al. (2021) Geometrically nonlinear vibrations of FG-GPLRC cylindrical panels with cutout based on HSDT and mixed formulation: a novel variational approach. Acta Mechanica.
[19] Ansari R, Hassani R, Hasrati E, Rouhi R, et al. (2020) Studying nonlinear vibrations of composite conical panels with arbitrary-shaped cutout reinforced with graphene platelets based on higher-order shear deformation theory. Journal of Vibration and Control.
[20 ] Arefi M, Kiani Moghaddam S, Mohammad-Rezaei Bidgoli E,  Kiani M, Civalek O (2021) Analysis of graphene nanoplatelet reinforced cylindrical shell subjected to thermo-mechanical loads. Composite Structures 255.
[21] Arefi M, Mohammad-Rezaei Bidgoli E, Dimitri R, Tornabene F (2018) Free vibrations of functionally graded polymer composite nanoplates reinforced with graphene nanoplatelets. Aerospace Science and Technology 81: 108-117.
[22] Arefi M, Mohammad-Rezaei Bidgoli E, Rabczuk T (2019) Effect of various characteristics of graphene nanoplatelets on thermal buckling behavior of FGRC micro plate based on MCST. European Journal of Mechanics - A/Solids 77.
[23] Mohammad-Rezaei Bidgoli E, Arefi M (2021) Free vibration analysis of micro plate reinforced with functionally graded graphene nanoplatelets based on modified strain-gradient formulation. Journal of Sandwich Structures & Materials 23(2): 436-472
[24] Mirzaei M, Kiani Y (2015) Thermal buckling of temperature dependent FG-CNT reinforced composite conical shells. Aerospace Science and Technology 47: 42–53.
[25] Hashemi R, Mirzaei M, Adlparvar MR (2021) On thermally induced instability of FG-CNTRC cylindrical panels. Advances in Nano Research, 10(1): 43-57.
[26] Hashemi R, Mirzaei M, Adlparvar M (2020) Mechanical Buckling of FG-CNT Reinforced Composite Cylindrical Panels. Iranian Journal of Mechanical Engineering 22(1): 50-73.
[27] Zhao X, Liew KM (2011) Free vibration analysis of functionally graded conical shell panels by a meshless method. Composite Structures 93(2): 649–664.
[28] Akbari M, Kiani, Y, Aghdam MM, Eslami MR (2015) Free vibration of FGM Levy conical panels. Composite Structures 116: 732–746.
[29] Reddy JN (2003) Mechanics of laminated composite plates and shells. theory and application. Boca Raton.
[30] Zhang LW, Lei ZX, Liew KM (2015) Free vibration analysis of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite triangular plates using the FSDT and element-free IMLS Ritz method. Composite Structures 120: 189–99.
[31] Zhang LW, Lei ZX, Liew KM (2015) Vibration characteristic of moderately thick functionally graded carbon nanotube reinforced composite skew plates. Composite Structures 122: 172–183.
[32] Kiani Y, Dimitri R, Tornabene F (2018) Free vibration study of composite conical panels reinforced with FG-CNTs. Engineering Structures 172 :472–482.
[33] Xiang P, Xisa Q, Jiang LZ, Peng L, Yan JW , Liu X (2021) Free vibration analysis of FG-CNTRC conical shell panels using the kernel partical Ritz element-free method. Composite Structures 255(1).
[34] Cheung YK, Li WY, Tham LG (1998) Free vibration analysis of singly curved shell by spline finite strip method. Journal of Sound and Vibration 128(3) :411-422.
[35] Bradell NS, Dunsdon JM, Langley RS (1998) Free vibration of thin, isotropic, open, conical panels. Journal of Sound and Vibration 217(2): 297-320.