موضوعات = خزش، خستگی و شکست
پیش بینی عددی و تایید تجربی شکست در ورق های جوش خورده به هم با استفاده از مکانیک آسیب

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 83-91

10.22044/jsfm.2014.342

محمدرضا نقش؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ مهرداد پورسینا


اثرزاویه قرارگیری الیاف بر روی چقرمگی شکست بین لایه ای در مودI ماده مرکب الیاف شیشه/اپوکسی

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 183-187

10.22044/jsfm.2014.322

عبدالحسین فریدون؛ سیدعلیرضا ثابت؛ شکوفه دولتی؛ محمدرضا اسماعیلی


بررسی دینامیکی یک ترک ایستا در محیط محدود دو بعدی ارتوتروپیک با روش المان محدود توسعه یافته

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 149-160

10.22044/jsfm.2013.219

محمد جعفری؛ دکتر محمدباقر نظری؛ مجتبی جاحی محمدی


بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرآیند رشد ترک در فولاد فورجEA4T

دوره 3، شماره 2، مرداد و شهریور 1392، صفحه 33-39

10.22044/jsfm.2013.193

امیر ملک زاده؛ خلیل فرهنگ دوست؛ سعید حدیدی مود