پیش بینی عددی و تایید تجربی شکست در ورق های جوش خورده به هم با استفاده از مکانیک آسیب

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه اصفهان

چکیده

ورق¬های جوش¬خورده به هم، ورق هایی هستند که از یک جنس با دو ضخامت متفاوت یا از دو جنس مختلف تشکیل ¬شده و با فرآیند جوشکاری به یکدیگر متصل می¬گردند. با توجه به کاربرد فراوان این ورق ها، پیش بینی حد شکل¬پذیری آن ها ¬بسیار مهم می باشد. در این تحقیق ابتدا، آزمایش کشش بر روی نمونه استا¬ندارد فولادی به ضخامت های 8/0، 2/1 میلیمتر و نمونه جوش خورده به هم انجام شده و نمودار نیرو-¬ جابجایی برای نمونه استاندارد تعیین می گردد. سپس با انجام آزمایش اریکسن، نمودار حد شکل دهی ورق جوش خورده به هم حاصل می شود. با استفاده از نمودار فوق و معیار آسیب نرم، فرآیندهای کشش استاندارد، آزمایش اریکسن و کشش عمیق در کد آباکوس صریح شبیه¬ سازی گردیده و رشد آسیب، شروع ترک و شکست در هر یک از فرآیندها پیش بینی می شود. در پایان، نتایج عددی شبیه¬ سازی ها با نتایج تجربی مقایسه گردیده و اعتبارسنجی می شوند.
کلمات کلیدی: ورق¬های جوش¬خورده به هم؛ مکانیک آسیب؛ آزمایش اریکسن؛ فولاد St12

کلیدواژه‌ها

موضوعات