فرآیند بازپخت ورق پلی کربنات جهت رفع تنشهای پسماند

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این مقاله فرآیندهای بازپخت موجود برای رهاسازی تنش و رفع تنشهای پسماند از صفحات پلی کربنات، مطالعه و با انجام آزمایش ارزیابی می شوند. سپس با انجام تغییر و تصحیح بر آنها، عملیات حرارتی متعدد در کوره بر روی نمونه های گوناگون به صورت سعی و خطا اجرا می شود. با بررسی نتایج حاصله، فرآیند حرارتی مناسبی پیشنهاد می شود که امکان تنش زدایی از صفحة پلی¬کربنات را ضمن کاهش زمان و هزینة بازپخت فراهم نماید. طبق این فرآیند، ابتدا دما تا 100 درجه سانتی¬گراد با نرخ ˚C/h 20 افزایش داده می شود. نمونه ها به مدت 3ساعت در این دما نگهداشته شده و سپس تا دمای 140درجه، افزایش دما با نرخ کمتر (˚C/h 5) ادامه می یابد. پس از آن نمونه ها با نرخ ˚C/h1 گرمتر می شوند تا به دمای بیشینه ˚C 156Tmax = برسند. پس از رسیدن به این نقطه، بلافاصله خنک کاری آغاز می شود و نرخ خنک کاری، معادل با نرخ گرم کردن نمونه ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات