تحلیل تجربی پارامترهای لازم در بارگذاریهای مختلف برای محاسبه چقرمگی شکست به روش سطح اثر ترک در آزمون ویکرز

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده مواد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

3 استاد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک

چکیده

چکیده: برای تعیین چقرمگی شکست از روش سطح اثر ترک ناشی از آزمون ویکرز در مواد ترد از روشهای نو بوده که بتازگی ابداع شده است. در این مقاله به بررسی تجربی معادله حاکم بر این روش پرداخته شده و اثرات ایجاد تراشه در نمونه¬¬ها بر روی نتایج و نیز شرایط مرزی حاکم در این روش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از اینرو برای تعیین این پارامترها از انواع نانوکامپوزیتها که شامل موادی نظیر Al2O3-NanoSiC, Al2O3-NanoSiC-MgO, B4C-NanoTiB2-Ni-Fe با انواع بارگذاریهای مختلف الماس ویکرز استفاده شده است؛ تا گستردگی خواص مکانیکی نمونه¬¬های تحت بررسی موجب رسیدن به نتایج دقیقتر مسئله گردد. نتایج نشان دهنده آن بود که نوسانات ناشی از تغییرات میزان بارگذاری، تغییرات خواص مکانیکی ناشی از بکارگیری نمونه¬¬های مختلف و مکانیزمهای مختلف رشد ترک موجب ایجاد اختلافاتی ناچیز در یک بازه مشخص برای کاربرد معادله مذکور بود و نیز شرایط مرزی وابسته به آنها را حاصل آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات