بررسی اثر اصلاح ایزوسیاناتی الیاف چوب بر روی خواص فیزیکی-مکانیکی و نمودار گشتاور سنجی کامپوزیت چوب-پلی اتیلن

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

کامپوزیت های چوب-پلاستیک دارای کاربرد های زیادی در صنایع خودرو، ساختمان و مبلمان می باشند. اما اغلب پلیمر ها بخصوص ترموپلاستیک ها موادی غیر قطبی بوده و با الیاف قطبی چوب ناسازگارند. این پدیده منجر به چسبندگی ضعیف در فصل مشترک الیاف و ماتریس می گردد. هدف از این تحقیق، بهبود چسبندگی میان الیاف و ماتریس، از طریق اصلاح شیمیایی سطح الیاف می باشد. بدین منظور، از تولوئن دی ایزو سیانات جهت فعال سازی سطح الیاف استفاده شد و در مرحله بعد جهت تشکیل یک ساختار هسته-پوسته مانند، الیاف فعال شده، با ستیل الکل وارد واکنش گردید. جهت بررسی اثر اصلاح، کامپوزیت هایی حاوی 30% وزنی الیاف، در سه نوع اصلاح نشده و اصلاح شده با 10% و 20% وزنی عوامل اصلاح تهیه شد. خواص کششی(مدول، استحکام، تنش تسلیم و ازدیاد طول تا تسلیم)، جذب آب و نمودار گشتاور سنجی به صورت تابعی از درصد اصلاح بررسی گردید و بهبود فصل مشترک کامپوزیت ها نیز به وسیله تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی دنبال شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد اصلاح مقدار مدول، استحکام و تنش تسلیم افزایش یافته و جذب آب کاهش می یابد ولی بر ازدیاد طول تا تسلیم تاثیر چندانی ندارد. تصاویر نیز بیان گر بهبود فصل مشترک کامپوزیت ها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات