دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، آذر و دی 1390، صفحه 1-113 
طراحی و تحلیل محفظه حلزونی سه بعدی بدون پره مربوط به توربین جریان شعاعی

صفحه 55-67

10.22044/jsfm.2012.81

محسن محمدی؛ فرهاد قدک؛ مهدی نیلی احمدآبادی؛ مجید رضا شاه حسینی


گزارش تحقیقاتی

تحلیل دینامیکی سپر خودرو با اتصالات هوشمند

صفحه 101-113

10.22044/jsfm.2012.85

عبدالحسین فریدون؛ سید حسن کمالی؛ حسین همتیان