جریان آرام سیال غیرنیوتنی در تبدیل واگرای متقارن محوری

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این تحقیق، جریان دائمی سیال غیرنیوتنی در تبدیل واگرای متقارن محوری 1:3 به­صورت عددی مطالعه شده است. روش تفاضل محدود برای گسسته­سازی معادلات حاکم، روی شبکه جابه­جا شده استفاده بکار رفته است. مدل غیرنیوتنی مورد استفاده، مدل پنج ثابته کاریو-یاسودا می­باشد که می­توان به­خوبی خواص غیرنیوتنی سیال را با آن مدل کرد. محدوده توان (n) برای این مدل  در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق، شامل خطوط جریان سیال در این هندسه و پروفیل­های سرعت و لزجت می­باشند. نتایج شبیه­سازی عددی نشان می­دهد که با کاهش توان نمایی n، طول گردابه­های ایجاد شده و ناحیه توسعه­یافتگی افزایش و افت فشار جریان کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها