پیش بینی محدوده عدد پرانتل آشفته در جت شیاری برخوردی با ترکیب مدل های مرتبه دوم رینولدز پایین

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله بر روی بهبود پیش­بینی پارامترهای میدان جریان و انتقال حرارت از طریق ترکیب مدل­های مرتبه دوم رینولدز پایین آشفتگی و مدل­های مرتبه دوم شار حرارتی آشفته بحث می­کند. یک جت شیاری برخوردی با نسبت 6 =H/W در سه عدد رینولدز متفاوت 5200،7800 و 10400 مورد تحلیل قرار گرفته است. برای مدل سازی جمله شار حرارتی آشفته از سه مدل جبری مرتبه دوم صریح استفاده شده است. نتایج تحلیل عددی نشان می­دهد که مدل­های شار حرارتی آشفته تأثیر محسوسی در پیش­بینی توزیع دما و عدد ناسلت در انتقال حرارت جت برخوردی دارند. مقایسه نتایج حل عددی با مقادیر تجربی موجود نشان می دهد که مدل یونیس در ترکیب با مدل­های مرتبه دو رینولدز پایین جریان، پیش­بینی قابل قبولی برای توزیع عدد ناسلت موضعی ارائه می­دهد. به علاوه نتایج به دست­آمده در تحقیق حاضر نشان می­دهد که فرض ثابت بودن عدد پرانتل آشفته در انتقال حرارت برخوردی دور از واقعیت بوده و این پارامتر در جت شیاری برخوردی، در محدوده 5/0 تا 7 تغییر می­کند. همچنین افزایش عدد رینولدز منجر به افزایش عدد پرانتل آشفته در نواحی نزدیکی دیواره می­شود اما این پارامتر تأثیر محسوسی بر عدد پرانتل آشفته با در فواصل دور از دیوار ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات