مدلسازی افزایش توان در توربین‌های گازی توسط پاشش ذرات ریز آب در ورودی کمپرسور با در نظر گرفتن اثر رطوبت ورودی بر روی اجزای چرخه

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

چکیده
از جمله عوامل مؤثر در میزان توان خروجی توربین گاز، دمای محیط است. این عامل به حدی تعیین کننده و تأثیرگذار می باشد که افزایش آن به میزان یک درجه سانتیگراد موجب کاهش توان خروجی توربین به مقدار6/. تا 9/. درصد خواهد شد. یکی از راهکارهای مقابله با کاهش توان خروجی توربین گاز سرمایش هوای ورودی به کمپرسور است. این مقاله ضمن مرور روشهای مختلف سرمایش هوای ورودی که شامل روشهای سرمایش تبخیری و تبریدی است، به صورت تخصصی بر روی روش پاشش مستقیم آب (Fog) متمرکز می‌شود. در معرفی این سیستم ضمن اشاره به نحوه مدلسازی ترمودینامیکی سیکل مربوطه و بیان اثرات پاشش آب بر پارامترهای سیکل، چرخه توربین گازی GE F5 نیروگاه گازی مشهد با اعمال اثرات سرمایش و ورود رطوبت در محفظه احتراق و مدلسازی احتراق با اثرات رطوبت مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که حداکثر خنک کاری هوای ورودی 22 درجه سانتیگراد است که در این شرایط از 79/18 درصد از افت توان توربین گازی جلوگیری می شود.

کلیدواژه‌ها