بررسی اثرات غیرخطی بر روی پاسخ فرکانسی سیستم دیسک پره دار

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه جیرفت

2 استاد

چکیده

در این مقاله به بررسی اثرات غیرخطی بر روی رفتار ارتعاشی سیستم دیسک پره¬دار نامیزان پرداخته می¬شود. این نامیزانی در سیستم ناشی از تفاوت پارامترهای ماده‌ای یا هندسی هر پره، می¬باشد. مقادیر نامیزانی که غیر قابل کنترل( به علت وجود تولرانس‌های ساخت) و غیرقابل پیش‌بینی هستند می‌توانند به‌صورتی در سیستم القا شوند که پاسخ سیستم را تا حداکثر ممکن افزایش¬دهند. نوآوری این مقاله در‌نظرگرفتن پارامترهای غیر‌خطی در بدست آوردن پاسخ فرکانسی سیستم¬های نامیزان می‌باشد.
در تحقیق حاضر، ابتدا مدل غیرخطی ارائه شده و معادله حرکت آن نوشته شده¬است. سپس از روش اختلالات کوچک که برای حل مسائل غیرخطی کاربرد دارد استفاده¬شده است. سپس با به کار بردن روش مقیاس چندگانه معادلات حل شده¬اند. در ادامه پاسخ حالت دائم سیستم‌های نامیزان مورد بررسی قرارگرفته است. در ادامه پاسخ حالت دائم سیستم‌های میزان و نامیزان مقایسه شده‌اند. در نهایت نتایج حاصل از حل عددی معادلات، برای مدل متقارن دایره‌ای سه، پنج و هشت درجه‌آزادی بررسی¬شده است. نتایج نشان می¬دهد وجود نامیزانی در سیستم می¬تواند ماکزیمم پاسخ فرکانسی و محل اتفاق افتادن آن را تغییردهد. همچنین باعث ایجاد پدیده پرش در پاسخ فرکانسی سیستم شود که برای سیستم نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها