دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1390 
بررسی آزمایشگاهی صعود دنباله ای از قطرات در یک سیال لزج

صفحه 39-46

10.22044/jsfm.2012.58

میلاد امین زاده؛ امیر ملکی ضامنجانی؛ حسین افشین؛ بهار فیروزآبادی