بررسی اثر زاویه فلپ و وزن بر پدیده فلاتر یک هواپیما با استفاده از آزمون پروازی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر- پردیس اصفهان

2 عضو هیات علمی

چکیده

دستورالعمل اجرائی بر مبنای الزامات استاندارد تست فلاتر یک محصول هواگرد در قالب الگوریتم های شناسایی فرکانس تحریک سازه و تخمین های میرائی از داده های پاسخ پرنده در شرایط مختلف پروازی تدوین و تحلیل شده است. نتایج حاصله در شرایط ارتفاع میانی و منطقه پروازی 5600 پایی با اعمال زوایای فلپ صفر، 10 و 38 درجه و پوشش محدوده نمودارهای عملکردی در قالب داده برداری پارامتریک مورد توجه قرار گرفته است. هدف دسترسی به سرعت های فلاتر با قابلیت کاربرد در برنامه اخذ گواهینامه نوع و تکمیل کتابچه پروازی برای یک جت آموزشی است. نتایج نشان می دهد که با افزایش زاویه فلپ در محدوده های بحرانی پاکت پروازی با توجه به جهش پاسخ فرکانس دینامیکی پرنده ناشی از تحریک سازه به سمت بینهایت و در نتیجه ورود به نرخ نزولی میرائی سازه ای، پدیده فلاتر در سرعت پائین تری اتفاق می افتد. این در حالی است که با تغییر در ترکیب بندی های وزنی از سبک به سنگین در زاویه فلپ یکسان، این نرخ نزولی در سرعت فلاتر به صورت محسوس مشاهده نمی شود. از هر دو روش پیش بینی سرعت فلاتر در فرم نمودارهای پاسخ تحریک- فرکانس و میرائی- سرعت به طور موازی و انطباقی بهره گرفته شده است. مقادیر ثبت شده از تجهیزات کالیبره با قابلیت فیلترینگ داده های خطا، نشانگر این است که نمودارهای میرائی بدلیل تاثیرپذیری کمتر از شرایط اغتشاشی محیطی (تغییرات سرعت باد، نویز، گاست4، ارتعاش) نسبت به چارت های فازی فرکانس از اولویت انتخاب و قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات