دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-311 

مقاله مستقل

مطالعه تاثیر روش‌های کالیبراسیون بر دقت معیارهای شکست نرم پدیدار شناختی در فرایند شکل‌-دهی ورق‌های فلزی

صفحه 1-16

10.22044/jsfm.2020.8212.2863

حسین طالبی قادیکلایی؛ حسن مسلمی نائینی؛ محمدجواد میرنیا؛ محمد علی میرزایی؛ حمید گرجی؛ سرگی الکساندروف


بررسی تاثیر ارتفاع صفحات پیچان بر دنباله استوانه

صفحه 223-236

10.22044/jsfm.2019.8568.2949

عبدالامیر بک خوشنویس؛ مجتبی بلوکی؛ میترا یادگاری