دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 333-1