پاسخ ورق های فلزی تقویت‌شده با روکش پلیمر تحت ضربه پرتابه با سرعت بالا به روش اجزاء محدود و ارائه مدلی بر اساس رگرسیون تکاملی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، مکانیک و کامپیوتر، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی برق، مکانیک و کامپیوتر، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

چکیده

در این تحقیق، به بررسی عددی و مدلسازی بی‌بعد پاسخ دینامیکی ورق‌های فولادی و آلومینیومی تقویت‌شده با لایه‌های پلیمری تحت ضربه پرتابه‌های صلب با هندسه‌های مختلف پرداخته شده است. در بخش مدل‌سازی عددی از نرم فزار المان محدود آباکوس و پلی‌یومود برای شبیه‌سازی فرآیند استفاده شده است. از مدل‌های پلاستیسیته و شکست جانسون-کوک برای تعریف ماده فلزی و همچنین مدل ساختاری مونی-ریولین برای ماده پلیمری استفاده شده است. جهت صحت‌سنجی مدل عددی، مقایسه‌ای بین نتایج شبیه‌سازی با نتایج تجربی موجود در ادبیات تحقیق انجام شد. نتایج بدست آمده بیانگر دقت خوب مدل عددی در پیش‌بینی رفتار پلاستیک سازه و همپنین سرعت باقی‌مانده پرتابه بود. با استفاده از مدل عددی صحت‌سنجی شده، مطالعه‌ای پارامتریک روی رفتار ساختارهای فلز-پلیمر تحت برخورد پرتابه با هندسه‌های مختلف انجام شد و از نتایج بدست آمده برای ارائه یک مدل ریاضی جهت تخمین سرعت باقی‌مانده پرتابه استفاده شد. به‌منظور مدل‌سازی ریاضی، اعداد بی‌بعد جدیدی برای فرآیند نفوذ پرتابه در اهداف فلز-پلیمر با استفاده از بی‌بعدسازی معادلات تعادل دینامیکی حاکم بر ورق ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Bahei-El-Din Y, George J.D, Olivia J.F (2006) A blast-tolerant sandwich plate design with a polyurea interlayer. Int J Solids Struct 43(25-26): 7644-7658.
[2] Gupta N, Iqbal M,  Sekhon G (2006) Experimental and numerical studies on the behavior of thin aluminum plates subjected to impact by blunt-and hemispherical-nosed projectiles. Int J Impact Eng 32(12): 1921-1944.
[3] Bahei-El-Din YA, Dvorak GJ (2007) Behavior of sandwich plates reinforced with polyurethane/ polyurea interlayers under blast loads. J Sandwich Struct Mater 9(3): 261-281.
 [4] Amini MR, Isaacs JB, Nemat-Nasser S (2010) Experimental investigation of response of monolithic and bilayer plates to impulsive loads. Int J Impact Eng 37: 82-89.
[5] Roland CM, Fragiadakis D, Gamache RM (2010) Elastomer-steel laminate armor. Compos Struct 92(5): 1059-1064.
[6] Xue L, Mock W, Belytschko T (2010) Penetration of DH-36 steel plates with and without polyurea coating. Mech Mater 42(11): 981-1003.
[7] Mohotti D, Ali M, Ngo T, Lu J, Mendis P (2014) Strain rate dependent constitutive model for predicting the material behaviour of polyurea under high strain rate tensile loading. Mater Des 2013(53): 830-837.
[8] Mohott D, Ngo T, Raman SN, Mendis P (2015) Analytical and numerical investigation of polyurea layered aluminium plates subjected to high velocity projectile impact. Mater Design 82(2015): 1-17.
[9] Babaei H, Mostofi T.M, Alitavoli M, Darvizeh A (2016) Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process. Exp Tech 40 (6): 1485-1494.
[10] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Hosseinzadeh S (2017) On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Struc 112: 118-124.
[11] Pajjuri VVK, Tabarraei A, Smelser R (2017) Penetration resistance of 4340 steel/polyurea laminate. The University of North Carolina at Charlotte.
[12] Hatami H, Rad MS, Jahromi AG (2017) A theoretical analysis of the energy absorption response of expanded metal tubes under impact loads. Int J Impact Eng 109: 224-239.
[13] Jahromi AG, Hatami H (2017) Energy absorption performance on multilayer expanded metal tubes under axial impact. Thin Wall Struc 116: 1-11.
[14] Hatami H, Fathollahi AB (2018) Theoretical and numerical study and comparison of the inertia effects on the collapse behavior of expanded metal tube absorber with single and double cell under impact loading. AUT J Mech Eng 50: 999-1014.
[15] Jahromi AG, Hatami H (2018) Numerical behavior study of expanded metal tube absorbers and effect of cross section size and multi-layer under low axial velocity impact loading. AUT J Mech Eng 49: 685-696.
[16] Badkhor MS, Vahedi K, Oskouei AN (2019) Presenting a modified theory and analytical investigation of projectile penetration into ceramic - metal semi-infinite targets. J Solid Fluid Mech 9(2): 31-45.
[17] Badkhor MS, Oskouei AN, Vahedi K (2019) Evaluation of the projectile penetration models in the metal and ceramic targets. J Solid Fluid Mech 9(4): 77-92.
[18] Johnson GR, Cook WH (1985) Fracture characteristics of three metals subjected to various strains, strain rates, temperatures and pressures. Eng Fract Mech 21(1): 31-48.
[19] Rezasefat M, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T (2019) Repeated localized impulsive loading on monolithic and multi-layered metallic plates. Thin Wall Struc 144: 106332.
[20] Manual AUs (2009) Dassault Systemes Simulia Corp. Providence, Rhode Island, USA.
[21] Arias A, Rodríguez-Martínez J, Rusinek A (2008) Numerical simulations of impact behaviour of thin steel plates subjected to cylindrical, conical and hemispherical non-deformable projectiles. Eng Fract Mech 75(6): 1635-1656.
[22] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2017) Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin Walled Struct 107: 257-265.
[23] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D (2019) Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. Int J Impact Eng 125: 93-106.
[24] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2017) The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin Walled Struct 118: 1-11.
[25] Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain 53(4): e12235.
[26] Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K (2017) Gas mixture detonation method, a novel processing technique for metal powder compaction: Experimental investigation and empirical modeling. Powder Tech 315: 171-81.
[27] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Armoudli E (2017) On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part E J Process MechEng 231(5): 939-950.
[28] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2016) New dimensionless numbers for deformation of       circular mild steel plates with large strains as a    result of localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716654195.
[29] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Saeidinejad A (2017) Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangular plates subjected to hydrodynamic loading. J Appl Mech Tech Phys 58(1): 139-147.
[30] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2016) Modeling and prediction of fatigue life in composite     materials by using singular value decomposition method. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716660875.
[31] Rezasefat M, Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M (2019) Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 233(7): 1449-1471.
[32] Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH (2015) Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical. Struct Eng Mech 56(4): 535-548.
[33] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2015) Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proc Inst Mech Eng-Part C J Mech Eng Sci 0954406215614336.
[34] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2016) Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behavior of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Struct 109: 367-376.
[35] Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H (2018) Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Struct 123: 48-56.
[36] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2015) Experimental study and analytical modeling for inelastic response of rectangular plates under hydrodynamic loads. Modares Mechanical Engineering 15(4): 361-368. (In Persian)
[37] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading. Proc Inst Mech Eng-Part E: J Process Mech Eng 231(3): 490-496.
[38] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M
(2015) Study on the response of circular thin plate under low velocity impact. Geomech Eng 9(2): 207-218.
[39] Mostofi TM, Badkhor MS, Ghasemi E (2019) Experimental investigation and optimal analysis of the high-velocity forming process of bilayer plates. J Solid Fluid Mech 9(3) 65-80.
[40] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part I: Experimental studies. J Solid Fluid Mech 9(1): 71-83.
[41] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part II: Analytical and empirical modelling. J Solid Fluid Mech 9(2): 15-29.