دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-289 
بررسی شیپوره آیرواسپایک تقارن محوری

صفحه 177-189

10.22044/jsfm.2019.7601.2743

سید علی سید جعفری؛ سید مهدی میرساجدی؛ علیرضا کریمشاهیان بیدگلی