ارزیابی پاسخ‌های دینامیکی در عیب‌یابی دسته‌موتورهای فعال چند محفظه‌ای با قابلیت خنک‌کاری

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

دسته‌موتور یکی از اتصالات مهم در جداسازی ارتعاشات در وسایل نقلیه به شمار می‌رود که سبب می‌شود اثرات دو منبع مهم ارتعاشات یعنی جاده و موتور با مشخصه‌های دامنه و فرکانس کاملا متفاوت، به حداقل میزان خود برسد. بسیاری از سازندگان وسایل نقلیه به دلیل تمایل به وسایل حمل و نقل سبک با نویز و ارتعاشات کم، رو به دسته‌موتور‌های نوین با روش‌های کنترل انطباقی ارتعاشات آورده‌اند. دسته‌موتورهای الکترو‌مغناطیسی از جمله این دسته‌موتورهای فعال هستند که در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
تشخیص عیب در دسته موتورهای فعال با توجه به قیمت تمام شده آن‌ها نسبت به انواع غیر فعال بسیار با اهمیت است. با توجه به آن که آنالیز ارتعاشات، از مهم‌ترین تکنیک‌های پایش وضعیت و عیب‌یابی تجهیزات به شمار می‌رود در این پژوهش با بکارگیری صحیح و اصولی از پاسخ‌های دینامیکی و نمودار‌های پاسخ فرکانسی به ویژه نمودارهای بوده، نتایج قابل توجهی در شناسایی خرابی در سیستم دسته‌موتورهای فعال الکترومغناطیسی، افزایش عمر مفید آن‌ها و کاهش هزینه‌های تعمیراتی بوجود خواهد آمد. استفاده از این روش از آنجا که نیازی به شناسایی کامل سیستم وجود ندارد بسیار حائز اهمیت است. برای این منظور، در این پژوهش پس از معرفی ساختار دسته‌موتور فعال الکترومغناطیسی با قابلیت خنک‌کاری و مدل‌سازی دینامیکی سیستم مورد بررسی، به معرفی عیوب مختلف به ویژه عیوب ناشی از فعل و انفعالات حرارتی و خوردگی پرداخته می‌شود و در نهایت برای نخستین بار به استخراج جداول تفکیکی و ترکیبی عیوب اقدام خواهد شد. بر این اساس شش عیب تفکیکی و سه عیب ترکیبی شناسایی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Mehrkish A, Tahani M, Zare S (2014) Introducing a novel active multi-chamber engine mount with self-cooling capability with an estimation of vibrational parameters. Indian J Sci Res 744-751.
[2]  Gholami M. S (2008) linear and non-linear modelling of HEM with Simulink. Sixth International Conference on Internal Combustion, Engines & Oil, Tehran, Iran. (in Persian(
[3]  Feyzi T, Esfahanian M, Tikani R, Ziaei-Rad S (2011) Simulation of the dynamic behavior of the magnetorheological engine mount for automotive applications. Int J Automot Eng 1: 258-268.
[4]  Mansour H, Aezanpour S, Golnaraghi F (2012) Design of a solenoid valve based active engine mount. J Vib Control 1221-1232.
[5]  Hosseini AM, Aezanpour S, Golnaraghi F, Parameswaran AM (2013) Solenoid actuator design and modeling with application in engine vibration isolators. J Vib Control 19(7): 1015-1023.
[6]  Lee D, et al. (2012) Electromagnetic active engine mount with apparatus. US Patent No. 8100388.
[7]  Mehrkish A, Tahani M (2014) Side effects of cooling on a new type of multi chamber active engine mount with cooling function. Journal of Engine Research, IPCO. (in Persian(
[8]  Alkhatib F (2013) Techniques for Engine Mount Modeling and Optimization, PhD. Thesis, University of Wisconsin-Milwaukee, United States.
[9]  Tikani R, Ziaei-Rad S, Vahdati N, Heydari S (2015) Design and modeling of an active hydraulic engine mount using  FXLM Salgorithm for automotive applications. Modares Mechanical Engineering 15(1): 59-66. (In Persian(
[10] Sariman MZ, Hafiz Harun M, Mat Yamin AK, Ahmad F, Yunos MR (2015) Magnetorheological fluid engine mounts: a review on structure design of semi active engine mounting. Int J Mater 2.
[11] Elahinia M, Ciocanel C, Nguyen TM, Wang S (2013) MR- and ER-Based semiactive engine mounts: A review. Smart Mater Res 2013.
[12] Mehrkish A (2013) Vibrational – thermal Analysis and modeling of a new type of multi chamber active engine mount with cooling function, Msc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian(
[13] Behzad M, et al. (2000)  Monitoring and fault detection in driving machine by vibration analysis. Second Iranian Marine National Conference, Iran.
[14] Mansour H (2010) Design and development of active and semi-active engine mount. Msc. Thesis, Sharif University of Technology, Mashhad, Iran.