دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-291 
شبیه سازی CFD پیل سوختی اکسید جامد پایه آندی

صفحه 217-235

10.22044/jsfm.2019.7713.2760

عارف شاهی؛ نسیبه حاجیلری؛ ماشاءالله رضاکاظمی