تغییرشکل پلاستیک ورق‌های آلومینیومی با روکش پلیمری تحت بارگذاری انفجار مخلوط گازها: بخش اول: مطالعات تجربی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، ایوان کی، دانشگاه ایوان کی، گرمسار، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این تحقیق، از یک فرآیند شکل‌دهی نوین به نام روش انفجار مخلوط گازها برای تغییر شکل بزرگ ورق‌های نازک مستطیلی آلومینیومی با روکش پلیمری استفاده‌شده است. بر اساس این ایده جدید، یک مجموعه آزمایش روی رفتار پلاستیک ساختارهای دولایه فلز-پلیمری با هدف افزایش آستانه تحمل بار دفعی انجام‌شده است. در این ساختارها، از روکش پلیمری پلی‌اوره با ضخامت‌های مختلف 3 و 4 میلی‌متری به‌عنوان یک لایه تقویت‌کننده برای ورق‌های آلومینیومی استفاده‌شده است. در این سری از آزمایش‌ها، اثر ضخامت لایه‌های عقبی و جلویی بر رفتار ساختار دولایه فلز-پلیمری تحت پنج بار دفعی مختلف موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج تجربی نشان داد که افزودن روکش پلیمری با ضخامت‌های 3 و 4 میلی‌متر به ورق آلومینیومی 2 میلی‌متری به ترتیب موجب کاهش خیز دائمی ساختار به میزان %7/12 و %1/21 در ایمپالس N·s 1/19، %2/22 و %9/30 در ایمپالس N·s 1/28 و در نهایت %3/23 و %3/31 در ایمپالس N·s 3/32 می‌شود. برای ورق‌های آلومینیومی با ضخامت 1 میلی‌متر، استفاده از روکش پلیمری 3 و 4 میلی‌متری، به ترتیب موجب 1/2 و 4/2 برابر کردن آستانه تحمل بار دفعی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Jones N (2010) Inelastic response of structures due to large impact and blast loadings. J Strain Anal Eng Des 45(6): 451-464.
[2] Babaei H, Darvizeh A (2010) Experimental and analytical investigation of large deformation of thin circular plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Mech Based Des Struc 38(2) : 171–189.
[3] Babaei H, Darvizeh A (2011) Investigation into the Response of Fully Clamped Circular Steel, Copper, and Aluminum Plates Subjected to Shock Loading. Mech Based Des Struc39(4): 507-526.
[4] Micallef K, Fallah AS, Pope DJ, Louca LA (2013) Dynamic performance of simply supported rigid plastic circular thick steel plates subjected to localized blast loading. J Eng Mech 140(1): 159-171.
 [5] Jones N (2014) Dynamic inelastic response of strain rate sensitive ductile plates due to large impact, dynamic pressure and explosive loadings. Int J Impact Eng 74: 3-15.
[6] Babaei H, Darvizeh A, Alitavoli M, Mirzababaie Mostofi T (2015) Experimental and analytical investigation into plastic deformation of circular plates subjected to hydrodynamic loading. Journal of Modares Mechanical Engineering 15(2): 305-312 (In Persian).
[7] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2015) Experimental study and analytical modeling for inelastic response of rectangular plates under hydrodynamic loads. Journal of Modares Mechanical Engineering 15(4): 361-368. (In Persian).
[8] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M
(2015) Study on the response of circular thin plate under low velocity impact. Geomech Eng 9(2): 207–218.
[9] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2016) New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716654195.
[10] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2016) Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behavior of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Struct 109: 367–376.
 [11] Remennikov A, Ngo T, Mohotti D, Uy B, Netherton M (2017) Experimental investigation and simplified modeling of response of steel plates subjected to close-in blast loading from spherical liquid explosive charges. Int J Impact Eng 101: 78-89.
[12] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Armoudli E (2017) On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part E J Process MechEng 231(5): 939-950.
[13] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading. Proc Inst Mech Eng-Part E: J Process Mech Eng 231(3):490-496.
[14] Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H (2018) Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Struct 123: 48-56.
 [15] Rezasefat M, Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M (2018) Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420718760640.
[16] Honda A, Suzuki M (1999) Sheet metal forming by using gas imploding detonation. J Mater Process Tech 85(1-3): 198- 203.
[17] Yaşar M (2004) Gas detonation forming process and modeling for efficient spring-back prediction. J Mater Process Tech 150(3): 270- 279.
[18] Yaşar M, Demirci HI, Kadi I (2006) Detonation forming of aluminium cylindrical cups experimental and theoretical modelling. Mater Des 27(5): 397-404
[19] Kleiner M, Hermes M, Weber M, Olivier H, Gershteyn G, Bach FW, Brosius A (2007) Tube expansion by gas detonation. Product Eng 1(1): 9-17.
[20] Meybodi MK, Bisadi H (2009) Gas Detonation Forming by a Mixture of H2+ O2 Detonation. World Acad Sci Eng Tech 33: 55-58.
[21] Meybodi MK, Aghazadeh BS, Bisadi H (2013) Efficient oxyhydrogen mixture determination in gas Detonation forming. Int J Mech Mechatron Eng 7: 1748-1754.
[22] Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH (2015) Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical. Struct Eng Mech 56(4): 535-548.
[23] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2015) Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proc Inst Mech Eng-Part C J Mech Eng Sci 0954406215614336.
[24] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Darvizeh A (2016) Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process. Exp Tech 40(6): 1485-1494.
[25] Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K (2017) Gas mixture detonation method, a novel processing technique for metal powder compaction: Experimental investigation and empirical modeling. Powder Tech 315: 171-81.
[26] Patil SP, Popli M, Jenkouk V, Markert B (2016) Numerical modelling of the gas detonation process of sheet metal forming. J Phys Conf Ser 2016;734(3): 032099.
[27] V. Jenkouk, S. Patil, and B. Markert (2016) Joining of tubes by gas detonation forming. J Phys Conf Ser 734(3): 032101.
[28] Patil SP, Prajapati KG, Jenkouk V, Olivier H, Markert B (2017) Experimental and numerical studies of sheet metal forming with damage using gas detonation process. Metals 7(12): 556-572.
[29] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin Walled Struct 2017;118:1-11.
[30] Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain 53(4): e12235.
[31] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D (2019) Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. Int J Impact Eng 125: 93-106.
[32] Amini MR, Isaacs JB, Nemat-Nasser S (2010) Experimental investigation of response of monolithic and bilayer plates to impulsive loads. Int J Impact Eng 37(1): 82-89.
[33] Amini MR, Isaacs JB, Nemat-Nasser S (2010) Investigation of effect of polyurea on response of steel plates to impulsive loads in direct pressure-pulse experiments. Mech Mater 42(6): 628-639.
[34] Amini MR, Simon J, Nemat-Nasser S (2010) Numerical modeling of effect of polyurea on response of steel plates to impulsive loads in direct pressure-pulse experiments. Mech Mater  42(6): 615-627.
[35] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2017) Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin Walled Struct 107: 257-265.
[36] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Hosseinzadeh S (2017) On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin Walled Struct 112: 118-24.