بررسی تجربی و تحلیل بهینه فرآیند شکل‌دهی سرعت بالا ورق‌های دولایه

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 مدرس، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تجربی و مدل سازی عددی تغییرشکل پلاستیک ساختارهای دولایه فلز-پلیمر تحت بار انفجار مخلوط گازی است. بدین منظور، در بخش تجربی از سامانه شکل دهی انفجار گاز جهت انجام 40 آزمایش با شرایط آزمایشگاهی مختلف استفاده شده است. نتایج تجربی شامل تأثیر میزان ایمپالس، ضخامت ورق فلزی و روکش پلی‌اوره و چگالی سطحی بر بیشترین خیز دائمی ساختار دولایه است. در بخش مدل سازی، طراحی بهینه چند هدفی داده های آموزش و ارزیابی قابلیت پیش بینی مدل به‌دست‌آمده با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) و الگوریتم ژنتیک انجام شده است. در ادامه روند بهینه سازی چند هدفی از دید دو تابع هدف، مجموعه ای از نقاط غیر برتر بهینه به نام منحنی پارتو تشکیل شد که به عنوان نقاط طراحی محسوب شدند. کاربرد الگوریتم ژنتیک به منظور طراحی بهینه پارامترهای توابع عضویت گوسی در بخش ورودی و روش کمترین مربعات برای محاسبه بردار ضرایب خطی بخش نتایج ساختار فازی-عصبی است. سنجش میزان دقت مدل پیشنهادشده با مقایسه مجموعه داده‌های آزمایشگاهی و دادهای مدل شده با استفاده از آماره‌های ضریب تبیین (R2) و میانگین مجذور مربعات خطای داده های آموزشی و پیش‌بینی، مورد ارزیابی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Jones N (2010) Inelastic response of structures due to large impact and blast loadings. J Strain Anal Eng Des 45(6): 451-464.
[2] Jones N (2014) Dynamic inelastic response of strain rate sensitive ductile plates due to large impact, dynamic pressure and explosive loadings. Int J Impact Eng 74: 3-15.
 [3] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2016) Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behavior of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Struct 109: 367–376.
[4] Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H (2018) Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Struct 123: 48–56.
[5] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading. Proc Inst Mech Eng-Part E: J Process Mech Eng 231(3):490-496.
 [6] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Armoudli E (2017) On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part E J Process MechEng 231(5): 939-950.
[7] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2016) New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716654195.
 [8] Rezasefat M, Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M (2018) Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420718760640.
[9] Yaşar M (2004) Gas detonation forming process and modeling for efficient spring-back prediction. J Mater Process Tech 150(3): 270- 279.
[10] Yaşar M, Demirci HI, Kadi I (2006) Detonation forming of aluminium cylindrical cups experimental and theoretical modelling. Mater Des 27(5): 397-404
[11] Kleiner M, Hermes M, Weber M, Olivier H, Gershteyn G, Bach FW, Brosius A (2007) Tube expansion by gas detonation. Product Eng 1(1): 9-17.
[12] Meybodi MK, Bisadi H (2009) Gas Detonation Forming by a Mixture of H2+ O2 Detonation. World Acad Sci Eng Tech 33: 55-58.
[13] Meybodi MK, Aghazadeh BS, Bisadi H (2013) Efficient oxyhydrogen mixture determination in gas Detonation forming. Int J Mech Mechatron Eng 7: 1748-1754.
[14] Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH (2015) Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical. Struct Eng Mech 56(4): 535-548.
[15] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2015) Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proc Inst Mech Eng-Part C J Mech Eng Sci 0954406215614336.
[16] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Darvizeh A (2016) Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process. Exp Tech 40(6): 1485-1494.
[17] Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K (2017) Gas mixture detonation method, a novel processing technique for metal powder compaction: Experimental investigation and empirical modeling. Powder Tech 315: 171-81.
[18] Patil SP, Popli M, Jenkouk V, Markert B (2016) Numerical modelling of the gas detonation process of sheet metal forming. J Phys Conf Ser 2016;734(3): 032099.
[19] V. Jenkouk, S. Patil, B. Markert (2016) Joining of tubes by gas detonation forming. J Phys Conf Ser 734(3): 032101.
[20] Patil SP, Prajapati KG, Jenkouk V, Olivier H, Markert B (2017) Experimental and numerical studies of sheet metal forming with damage using gas detonation process. Metals 7(12): 556-572.
[21] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M. The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin Walled Struct 2017;118:1-11.
[22] Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain 53(4): e12235.
[23] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D (2019) Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. Int J Impact Eng 125: 93-106.
[24] Amini MR, Isaacs JB, Nemat-Nasser S (2010) Experimental investigation of response of monolithic and bilayer plates to impulsive loads. Int J Impact Eng 37(1): 82-89.
[25] Amini MR, Amirkhizi A, Nemat-Nasser S (2010) Numerical modeling of response of monolithic and bilayer plates to impulsive loads. Int J Impact Eng 37(1): 90-102.
[26] Amini MR, Isaacs JB, Nemat-Nasser S (2010) Investigation of effect of polyurea on response of steel plates to impulsive loads in direct pressure-pulse experiments. Mech Mater 42(6): 628-639.
[27] Amini MR, Simon J, Nemat-Nasser S (2010) Numerical modeling of effect of polyurea on response of steel plates to impulsive loads in direct pressure-pulse experiments. Mech Mater 42(6): 615-627.
[28] Ackland K, Anderson C, Ngo TD (2013) Deformation of polyurea-coated steel plates under localised blast loading. Int J Impact Eng 51: 13-22.
[29] Tran P, Ngo TD, Ghazlan A (2016) Numerical modelling of hybrid elastomeric composite panels subjected to blast loadings. Compos Struct 153: 108-122.
[30] Remennikov A, Ngo T, Mohotti D, Uy B, Netherton M (2017) Experimental investigation and simplified modeling of response of steel plates subjected to close-in blast loading from spherical liquid explosive charges. Int J Impact Eng 101: 78-89.
[31] Mostofi TM, Babaei H. (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part I: Experimental studies. J Solid Fluid Mech 9(1): 71-83.
[32] Mostofi TM, Babaei H. (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part II: Analytical and empirical modelling. J Solid Fluid Mech 9(2): 15-29.
[33] Sanchez E, Shibata T, Zadeh, LA (1997). Genetic algorithms and fuzzy logic systems: Soft computing perspectives. World Scientific.
[34] Hopfield JJ (1982) Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. P Natl Acad Sci Usa 79(8): 2554-2558.
[35] Jang JS (1993) ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. IEEE Sys Man Cybern 23(3): 665-685.
[36] Takagi T, Sugeno M (1993) Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control. Readings in Fuzzy Sets for Intelligent
Systems: 387–403.
[37] Mitra S, Hayashi Y (2000) Neuro-fuzzy rule generation: survey in soft computing framework. IEEE T Neural Networ 11(3): 748-768.
[38] Lin CJ, Xu YJ (2006) A hybrid evolutionary learning algorithm for TSK-type fuzzy model design. Math Comput Model 43(5-6): 563-581.
[39] Wongsathan R, Seedadan I (2017) Artificial intelligence and ANFIS reduced rule for equivalent parameter estimation of PV module on various weather conditions utilize for MPPT. Int J Renew Energ 12(1): 38-55.
[40] Panapakidis IP, Dagoumas AS (2017) Day-ahead natural gas demand forecasting based on the combination of wavelet transform and ANFIS/genetic algorithm/neural network model. Energ18: 231-245.
[41] Karaboga D, Kaya E (2018) Adaptive network based fuzzy inference system (ANFIS) training approaches: a comprehensive survey. Artif Intell Rev, 1-31.
[42] Xue Z, Hutchinson JW (2007) Neck retardation and enhanced energy absorption in metal–elastomer bilayers. Mech Mater 39(5): 473-487.