دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-323 
تحلیل استاتیکی تنش ها و کرنش های وارد بر استخوان فمور متصل به قاب فضایی تیلور

صفحه 13-21

10.22044/jsfm.2018.5543.2362

پوریا چاوش نژاد؛ موسی آیتی؛ مجید بنی اسدی؛ عزیز عباسپور؛ مریم مزرعه ئی فراهانی؛ علی رضا حیردی روچی


آنالیز پایداری جریان جابجایی آزاد با تغییر خواص فیزیکی به کمک تئوری پایداری خطی

صفحه 157-169

10.22044/jsfm.2018.6153.2462

مصطفی ورمزیار؛ مهدی میراعلم؛ محمدرضا حبیبی؛ مصطفی دهقانی مبارکه؛ آرش محمدی