دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، دی 1397، صفحه 286-1 
بررسی رفتار کمانشی صفحات لایه ای الیاف- فلز ساخته شده از الیاف جوت- شیشه

صفحه 153-164

10.22044/jsfm.2019.6766.2570

مهران جعفری باغجقاز؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری


حل عددی جریان چندلایه هسته- حلقه دو سیال با لزجتهای متفاوت به روش المان طیفی

صفحه 249-260

10.22044/jsfm.2019.7717.2762

مهران پارسایی؛ علی اکبر دهقان؛ محمد سفید؛ آزاده جعفری؛ احسان ایزدپناه