بررسی تجربی اثر پارامترهای مؤثر در تعادل انسان به هنگام ایستادن و راه رفتن

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی، مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

مطابق اعلام سازمان بهداشت جهانی، افتادن‌های ناگهانی دومین عامل در آسیب‌های تصادفی منجر به مرگ شناخته می‌شود. در این مقاله هدف بررسی پارامترهای مؤثر در تعادل انسان به‌منظور جلوگیری از افتادن می‌باشد. برای این منظور آزمایش‌های متعددی جهت بررسی شدت تأثیر این پارامترها در تعادل به هنگام ایستادن و راه رفتن پیشنهاد و انجام شده است. در این راستا یک بانک داده به‌وسیله‌ی نتایج حاصل از این آزمایش‌ها ایجاد شده است. بانک داده‌ی فوق حاوی اطلاعات و نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی 30 دانشجو هنگام ایستادن و راه رفتن و تحت تأثیر پارامترهای مختلف می‌باشد. در الگوی پیشنهادی تأثیر پارامترهای بینایی، مایع گوش و قدرت عضلات در دو حالت ایستادن و راه رفتن به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به‌منظور بررسی تعادل به هنگام استفاده از تلفن همراه به‌عنوان یکی از پرتکرارترین رویدادهای روزمره، آزمایش‌هایی طراحی و انجام شد. یافته‌های گزارش شده از این پژوهش میزان تأثیر پذیر تعادل انسان از پارامترهای مختلف را نشان می‌دهد. همچنین مطابق نتایج آزمایش‌های انجام شده، مردان تعادل استاتیکی بهتری نسبت به زنان برخوردار هستند اما حفظ تعادل زنان در مقایسه با مردان به هنگام استفاده از تلفن همراه در حین حرکت بهتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Quek J, Treleaven J, Clark RA, Brauer SG (2018) An exploratory study examining factors underpinning postural instability in older adults with idiopathic neck pain. Gait Posture 60(2): 93-98.
[2] Turgut K, Sarihan ME, Colak C, Güven T, Gür A, Gürbüz S (2018) Falls from height: A retrospective analysis. Emergen Med 9(1): 46-50.
[3] World Health Organization. Ageing, & Life Course Unit (2008) WHO global report on falls prevention in older age. WHO.
[4] Winter DA (1995) Human balance and posture control during standing and walking. Gait Posture 3(4): 193-214.
[5] Al-Faisal W (2006) Falls Prevention for Older Persons. Eastern Mediterranean Regional Review online at www. who. int/ageing/projects/EMRO.
[6] Abolhassani F, Moayyeri A, Naghavi M, Soltani A, Larijani B, Shalmani HT (2006) Incidence and characteristics of falls leading to hip fracture in Iranian population. Bone 39(2): 408-413.
[7] Bekibele C O, Gureje O (2010). Fall incidence in a population of elderly persons in Nigeria. Gerontology 56(3): 278-283.
[8] صفاری سامانی م، فرهمند ف، رضائیان ت، سنجری م (1392) طراحی، ساخت و آزمون یک دستگاه تمرین و ارزیابی تعادل ایستاده. بیستمین کنفرانس ملی مهندسی زیست پزشکی ایران 24-20.
[9] Alberts JL, Hirsch JR, Koop MM, Schindler DD, Kana DE, Linder SM, Thota AK (2015) Using accelerometer and gyroscopic measures to quantify postural stability. J Athl Training 50(6): 578-588.