کلیدواژه‌ها = میدان مغناطیسی
بررسی تجربی تاثیر موقعیت و شدت میدان مغناطیسی ثابت بر انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال Fe2O3/آب در ناحیه در حال توسعه حرارتی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 43-58

10.22044/jsfm.2021.8885.3012

محمد حسین طالبی؛ هادی کارگر شریف آباد؛ ولی کلانتر؛ محمدرضا نظری