بررسی تجربی تاثیر موقعیت و شدت میدان مغناطیسی ثابت بر انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال Fe2O3/آب در ناحیه در حال توسعه حرارتی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در این تحقیق تجربی، انتقال حرارت جابجایی اجباری در حال توسعه حرارتی نانوسیال Fe2O3/ آب در داخل لوله مسی تحت میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط تعدادی آهنربای دائمی تخت بررسی شده است. آزمایشات در شرایط رژیم جریان آرام و شرط مرزی شار حرارتی یکنواخت انجام شده و تاثیر موقعیت و شدت میدان مغناطیسی بررسی شده است. اهداف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال Fe2O3/ آب ، عدد رینولدز جریان، شدت و موقعیت میدان مغناطیسی ثابت در رفتار حرارتی جریان بوده است. اعتبار سنجی دستگاه آزمایش با استفاده از آب مقطر و مقایسه با نتایج تئوری انجام شده است که در نهایت تطابق خوبی حاصل شده است. نتایج نشان می دهد به علت تاثیر میدان مغناطیسی بر نانوسیال Fe2O3/ آب، بوجود آمدن جریان های ثانویه و تغییر شکل لایه مرزی، انتقال حرارت تغییر می کند و تغییرات آن به مشخصات جریان و شدت و موقعیت میدان مغناطیسی وابسته است. افزایش شدت میدان مغناطیسی عمود بر جریان در یک نقطه در رینولدز ثابت باعث افزایش ناگهانی ضریب انتقال حرارت جابجایی موضعی می شود در صورتی که همین میدان در نقاط مختلف تقسیم شود افزایش کمتری نسبت به یک نقطه مشاهده می شود ولی ضریب انتقال حرارت جابجایی متوسط در حالت دوم بیشتر از حالت اول است.

کلیدواژه‌ها


[1] Zhang ZM, Zhang ZM, Luby (2007) Nano/microscale heat transfer. McGraw-Hill, New York.
[2] Das SK, Choi SU, Yu W, Pradeep T (2007) Nanofluids: science and technology. John Wiley & Sons.
[3] Xuan Y, Li Q (2003) Investigation on convective heat transfer and flow features of nanofluids. J Heat Transf 125(1): 151-155.
[4] Jung JY, Oh HS, Kwak HY (2009) Forced convective heat transfer of nanofluids in microchannels. Int J Heat Mass Tran 52(1-2): 466-472.
[5] Anoop K, Sundararajan T, Das SK (2009) Effect of particle size on the convective heat transfer in nanofluid in the developing region. Int J Heat Mass Tran 52(9-10): 2189-2195.
[6] Dibaei M, Kargarsharifabad H (2017) New achievements in Fe3O4 nanofluid fully developed forced convection heat transfer under the effect of a magnetic field: An experimental study. J Heat Mass Tran Res 4(1): 1-11.
[7] Heris SZ, Etemad SG, Esfahany MN (2006) Experimental investigation of oxide nanofluids laminar flow convective heat transfer. Int Commun Heat Mass 33(4): 529-535.
[8] Hwang KS, Jang SP, Choi SU (2009) Flow and convective heat transfer characteristics of water-based Al2O3 nanofluids in fully developed laminar flow regime. Int J Heat Mass Tran 52(1-2): 193-199.
[9] Kim D, Kwon Y, Cho Y, Li C, Cheong S, Hwang Y, Lee J, Hong D, Moon S (2009) Convective heat transfer characteristics of nanofluids under laminar and turbulent flow conditions. Curr Appl Phys 9(2): e119-e123.
[10] Rea U, McKrell T, Hu LW, Buongiorno J (2009) Laminar convective heat transfer and viscous pressure loss of alumina–water and zirconia–water nanofluids. Int J Heat Mass Tran 52(7-8): 2042-2048.
[11] Shirejini SZ, Rashidi S, Esfahani J (2016) Recovery of drop in heat transfer rate for a rotating system by nanofluids. J Mol Liq 220: 961-969.
[12] Tahir S, Mital M (2012) Numerical investigation of laminar nanofluid developing flow and heat transfer in a circular channel. Appl Therm Eng 39: 8-14.
[13] Falsafi M, Kargarsharifabad H (2015) Numerical study of ferrofluid forced convection heat transfer in tube with magnetic field. J Comput Methods Eng 34(1): 11-25.
[14] Belyaev A, Smorodin B (2009) Convection of a ferrofluid in an alternating magnetic field. J Appl Mech Tech Ph+ 50(4): 558-565.
[15] Li Q, Xuan Y (2009) Experimental investigation on heat transfer characteristics of magnetic fluid flow around a fine wire under the influence of an external magnetic field. Exp Therm Fluid Sci 33(4): 591-596.
[16] Shakiba A, Gorji M (2015) Numerical investigation of ferrofluid flow and heat transfer characteristics through a double pipe heat exchanger. Modares Mechanical Engineering 15(2): 41-52. (In Persian)
[17] Mohammadpourfard M (2015) Numerical study of magnetic fields effects on the electrical conducting non-Newtonian ferrofluid flow through a vertical channel. Modares Mechanical Engineering 15(1) 379-389. (In Persian)
[18] Nouri R, Gorji M, Domiri Ganji D (2014) Numerical investigation of magnetic field effect on forced convection heat transfer of nanofluid in a sinusoidal channel. Modares Mechanical Engineering 13(14): 43-55. (In Persian)
[19] Sheikholeslami M, Gorji-Bandpy M (2014) Free convection of ferrofluid in a cavity heated from below in the presence of an external magnetic field. Powder Technol 256(0): 490-498.
[20] Sundar LS, Naik M, Sharma K, Singh M, Reddy TCS (2012) Experimental investigation of forced convection heat transfer and friction factor in a tube with Fe3O4 magnetic Nanofluid. Exp Therm Fluid Sci 37: 65-71.
[21] Bejan A, Kraus AD (2003) Heat transfer handbook. John Wiley & Sons.
[22] Kargarsharifabad H (2020) Experimental and numerical study of natural convection of Cu-water nanofluid in a cubic enclosure under constant and alternating magnetic fields. Int Commun Heat Mass 119: 104957.
[23] Kline SJ, McClintock F (1953) Describing uncertainties in single-sample experiments. Mech Eng 75(1): 3-8.
[24] Ahniyaz A, Seisenbaeva GA, Häggström L, Kamali S, Kessler VG, Nordblad P, Johansson C, Bergström L (2008) Preparation of iron oxide nanocrystals by surfactant-free or oleic acid-assisted thermal decomposition of a Fe(III) alkoxide. J Magn Magn Mater 320(6): 781-787.
[25] Bazrafshan H, Alipour Tesieh Z, Dabirnia S, Shajareh Touba R, Manghabati H, Nasernejad B (2017) Synthesis of novel α-Fe2O3 nanorods without surfactant and its electrochemical performance. Powder Technol 308: 266-272.
[26] Gholoobi A, Abnous K, Ramezani M, Homaei Shandiz F, Darroudi M, Ghayour-Mobarhan M, Meshkat Z (2018) Synthesis of γ-Fe2O3 Nanoparticles Capped with Oleic Acid and their Magnetic Characterization. Iran J Sci Technol A 42(4): 1889-1893.
[27] Hashemzadeh M, Nilchi A, Hassani AH (2019) Synthesis of novel surface-modified hematite nanoparticles for lead ions removal from aqueous solution. Mater Chem Phys 227: 279-290.
[28] Hashemzadeh M, Nilchi A, Hassani AH, Saberi R (2019) Synthesis of Novel surface-modified hematite nanoparticles for lead ions removal from aqueous solution. J Water Wastewater 30(2): 48-63. (In persian )
[29] Herranz F, Morales MP, Roca AG, Vilar R, Ruiz‐Cabello J (2008) A new method for the aqueous functionalization of superparamagnetic Fe2O3 nanoparticles. Contrast Media Mol I 3(6): 215-222.
[30] Teng X, Yang H (2004) Effects of surfactants and synthetic conditions on the sizes and self-assembly of monodisperse iron oxide nanoparticles. J Mater Chem 14(4): 774-779.
[31] Ashjaee M, Goharkhah M, Khadem LA, Ahmadi R (2015) Effect of magnetic field on the forced convection heat transfer and pressure drop of a magnetic nanofluid in a miniature heat sink. Heat Mass Transfer 51(7): 953-964.
[32] Goharkhah M, Ashjaee M, Jamali J (2015) Experimental investigation on heat transfer and hydrodynamic behavior of magnetite nanofluid flow in a channel with recognition of the best models for transport properties. Exp Therm Fluid Sci 68: 582-592.
[33] Goharkhah M, Salarian A, Ashjaee M, Shahabadi M (2015) Convective heat transfer characteristics of magnetite nanofluid under the influence of constant and alternating magnetic field. Powder Technol 274: 258-267.
[34] Shahsavar A, Saghafian M, Salimpour MR, Shafii MB (2016) Experimental investigation on laminar forced convective heat transfer of ferrofluid loaded with carbon nanotubes under constant and alternating magnetic fields. Exp Therm Fluid Sci, 76: 1-11.
[35] Talebi M, Kalantar V, Nazari M, Kargarsharifabad H (2018) Experimental investigation of the forced convective heat transfer of hybrid Cu/Fe3O4 nanofluids. Journal of Solid and Fluid Mechanics 8(4): 229-238. (In persian)
[36] Nemati M, Sefid M, Rahmati A (2020) The effect of changing the position of the hot wall and increasing the amplitude and number of oscillations of wavy wall on the flow and heat transfer of nanofluid inside the channel in the presence of magnetic field. Journal of Solid and Fluid Mechanics 10(2): 219-236. (In persian)
[37] Malahmadi J (2013) Forced convection heat transfer and hydrodynamic behavior of CuO/water nanofluid in rotational concentric annuli. Journal of Solid and Fluid Mechanics 3(3): 121-136. (In persian)
[38] Hussein AM, Sharma KV, Bakar RA, Kadirgama K (2013) The effect of nanofluid volume concentration on heat transfer and friction factor inside a horizontal tube. J Nanomater 2013: 859563.
[39] Sheikholeslami M, Rashidi MM, Ganji DD (2015) Effect of non-uniform magnetic field on forced convection heat transfer of Fe3O4–water Nanofluid. Comput Method Appl M 294: 299-312.
[40] Bejan A (2013) Convection heat transfer. John wiley & sons.
[41] Bergman TL, Incropera FP, Lavine AS, DeWitt DP (2011) Introduction to heat transfer. John Wiley & Sons.
[42] Kakac S, Yener Y, Pramuanjaroenkij A (2013) Convective heat transfer, CRC press.
[43] Bergman TL, Incropera FP, DeWitt DP, Lavine AS (2011) Fundamentals of heat and mass transfer. John Wiley & Sons.
[44] Zeinali Heris S, Etemad SG, Nasr Esfahany M (2006) Experimental investigation of oxide nanofluids laminar flow convective heat transfer. Int Commun Heat Mass 33(4): 529-535.