نویسنده = توحید میرزابابای مستوفی
بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانو ذرات تحت ضربه سرعت‌پایین مکرر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 187-206

10.22044/jsfm.2021.10697.3368

توحید میرزابابای مستوفی؛ وحید شریفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


پاسخ دینامیکی سپر انفجاری ساندویچی مدور با هسته لوله‌ای تحت بار انفجار آزاد

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 71-83

10.22044/jsfm.2021.10756.3388

مجتبی قمری زاده؛ حسین خدارحمی؛ توحید میرزابابای مستوفی


مطالعه تجربی تغییر شکل بزرگ پلاستیک ورق‌های دایره‌ای تک و چندلایه آلومینیومی در برابر بارگذاری دفعی یکنواخت مکرر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 123-137

10.22044/jsfm.2020.9345.3112

مجتبی ضیاءشمامی؛ هاشم بابایی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ حسین خدارحمی


مطالعه‌ای بر عملکرد بالستیکی ساختارهای تک‌لایه و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب: بررسی تجربی و مدل‌سازی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-143

10.22044/jsfm.2020.9302.3101

محسن آئینی؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


ارائه مدل شبکه‌ی عصبی GMDH برای پیش‌بینی رفتار ورق‌های مثلثی تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 233-243

10.22044/jsfm.2020.9237.3087

مجتبی حقگو؛ توحید میرزابابای مستوفی؛ مهساسادات میر علینقی؛ هاشم بابایی


مطالعه‌ای بر پاسخ پلاستیک ورق‌های دایره‌ای تحت بار دینامیکی با توزیع یکنواخت و محلی

دوره 10، شماره 2، تیر 1399، صفحه 11-27

10.22044/jsfm.2020.9264.3091

توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ هاشم بابایی


بررسی تجربی و تحلیل بهینه فرآیند شکل‌دهی سرعت بالا ورق‌های دولایه

دوره 9، شماره 3، مهر 1398، صفحه 65-80

10.22044/jsfm.2019.8586.2953

توحید میرزابابای مستوفی؛ مصطفی سیاح بادخور؛ عرفان قاسمی