مطالعه تجربی تغییر شکل بزرگ پلاستیک ورق‌های دایره‌ای تک و چندلایه آلومینیومی در برابر بارگذاری دفعی یکنواخت مکرر

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ‌‌

3 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

4 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

چکیده

در این تحقیق، تعدادی آزمایش روی ورق‌های آلومینیومی به منظور مطالعه تغییر شکل ورق‌های تک‌لایه، دولایه و سه‌لایه تحت بارگذاری دفعی یکنواخت مکرر تا 5 دفعه انجام شد. برای انجام آزمایش‌ها، نمونه‌ها روی سامانه آونگ بالستیک بسته شدند. در حالت کلی، نمونه‌های آزمایشی تغییر شکل بزرگ پلاستیکی به‌صورت گنبدی شکل همراه با نازک شدگی یا پارگی در لبه‌های مرزی به علت یکنواخت بودن بارگذاری از خود نشان دادند. نتایج تجربی نشان داد که خیز مرکزی ورق‌های تک‌لایه و چندلایه با افزایش تعداد انفجار و جرم خرج افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، خیز جلو رونده نمونه؛ یعنی، اختلاف خیز در دو مرحله متوالی انفجار، به علت آنکه نمونه بعد از هر دفعه انفجار کار سختی تحمل می‌کند، به‌صورت نمایی کاهش می‌یابد. نتایج همچنین نشان داد که ممکن است ساختارهای سه‌لایه هم‌جنس در انفجار اول در ایمپالس پایین عملکرد انفجاری مناسبی در مقایسه با ساختارهای دولایه داشته باشد اما با بالا رفتن تعداد انفجار، مقاومت انفجاری آن‌ها کاهش می‌یابد. اگرچه این رفتار برای انفجار در ایمپالس‌های بالا دیده نشد و ساختارهای چندلایه رفتاری متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها


[1] Li Q, Jones N (2000) On dimensionless numbers for dynamic plastic response of structural members. Arch Appl Mech 70(4): 245-254.
[2] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2017) The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin Walled Struct 118: 1-11.
[3] Jones N (2010) Inelastic response of structures due to large impact and blast loadings. J Strain Anal Eng Des 45(6): 451-464.
[4] Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH (2015) Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical. Struct Eng Mech 56(4): 535-548.
[5] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli           M (2017) Experimental and theoretical study         of large deformation of rectangular plates   subjected to water hammer shock loading. Proc Inst Mech Eng-Part E: J Process Mech Eng 231(3):490-496.
[6] Micallef K, Fallah AS, Pope DJ, Louca LA (2013) Dynamic performance of simply supported rigid plastic circular thick steel plates subjected to localized blast loading. J Eng Mech 140(1): 159-171.
[7] Jones N (2014) Dynamic inelastic response of strain rate sensitive ductile plates due to large impact, dynamic pressure and explosive loadings. Int J Impact Eng 74: 3-15.
[8] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2016) Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behavior of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Struct 109: 367-376.
[9] Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H (2018) Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Struct 123: 48–56.
 [10] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D (2019) Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. Int J Impact Eng 125: 93-106.
 [11] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2020)         New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 234(2): 231-45.
[12] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Armoudli E (2017) On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part E J Process MechEng 231(5): 939-950.
[13] Babaei H, Mostofi T.M, Alitavoli M, Darvizeh A (2016) Empirical Modelling for Prediction of Large Deformation of Clamped Circular Plates in Gas Detonation Forming Process. Exp Tech 40 (6): 1485-1494.
[14] Rezasefat M, Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M (2019) Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 233(7): 1449-1471.
[15] Rezasefat M, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T. (2019) Repeated localized impulsive loading on monolithic and multi-layered metallic plates. Thin-Walled Struct 144, 106332.
[16] Henchie TF, Yuen SC, Nurick GN, Ranwaha N, Balden VH (2014) The response of circular plates to repeated uniform blast loads: An experimental and numerical study. Int J Impact Eng 74:36-45.
[17] Truong DD, Jung HJ, Shin HK, Cho SR (2018) Response of low-temperature steel beams subjected to single and repeated lateral impacts. Int J Nav Arch Ocean Eng 10(6):670-82.
[18] Zhu L, Guo K, Li Y, Yu TX, Zhou Q (2018) Experimental study on the dynamic behaviour of aluminium foam sandwich plates under single and repeated impacts at low temperature. Int J Impact Eng 114:123-32.
[19] Zhu L, Shi S, Jones N (2018) Dynamic response of stiffened plates under repeated impacts. Int J Impact Eng 117:113-22.
[20] Zhou Y, Ji C, Long Y, Yu Y, Li Y, Wang T (2018) Experimental studies on the deformation and damage of steel cylindrical shells subjected to double-explosion loadings. Thin-Walled Struct 127:469-82.
[21] Guo K, Zhu L, Li Y, Yu TX, Shenoi A, Zhou       Q (2018) Experimental investigation on the dynamic behaviour of aluminum foam sandwich plate under repeated impacts. Compos Struct 15(200): 298-305.
[22] Teeling-Smith RG, Nurick GN (1991) The deformation and tearing of thin circular plates subjected to impulsive loads. Int J Impact Eng 11(1):77-91.
[23] Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain 53(4): e12235.
[24] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2015) Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proc Inst Mech Eng-Part C J Mech Eng Sci 0954406215614336.
[25] Mostofi TM, Badkhor MS, Ghasemi E (2019) Experimental investigation and optimal analysis of the high-velocity forming process of bilayer plates. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(3) 65-80.
[26] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part I: Experimental studies. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(1) 71-83.
[27] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part II: Analytical and empirical modelling. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(2) 15-29.