بررسی تجربی رفتار ساختارهای الیاف-فلز حاوی نانو ذرات تحت ضربه سرعت‌پایین مکرر

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

گلر دسته‌ای از کامپوزیت‌های الیاف-فلز است که در آن از ورق‌های با جنس آلیاژ آلومینیوم، همراه با لمینیت‌های کامپوزیتی با تقویت‌کننده‌هایی از جنس شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، ورق‌هایی از نوع گلر، تحت بارگذاری ضربه سرعت پایین مکرر با انرژی 150 ژول، قرار گرفتند. کار‌های تجربی توسط دستگاه سقوط وزنه، انجام‌شد. برای ساخت نمونه‌ها، از ورق‌های آلومینیوم 2024-T3 با ضخامت 1 میلی‌متر به عنوان صفحات رویی و همچنین هسته از جنس کامپوزیت شیشه– اپوکسی استفاده شد. لمینیت شیشه-اپوکسی مورد استفاده نیز، متشکل از پنج لایه الیاف شیشه تک‌جهته نوع E در رزین اپوکسی بود. علاوه بر این، نانوذرات سیلیکا با خلوص %9/99 به ماده زمینه اضافه‌شد. به منظور بررسی تأثیر اضافه‌کردن این نانوذرات بر رفتار کامپوزیت‌های الیاف-فلز، تحت ضربه سرعت پایین مکرر، در نمونه‌های ساخته‌شده، نانوذرات سیلیکا با درصد وزنی 0 تا % 4 به ماتریس اضافه شدند. نتایج آزمایش‌ها نشان‌داد که از نظر مقاومت به ضربه، نمونه دارای % 1 نانوذرات، عملکرد بهتری از خود نشان‌داد، به‌طوری‌که پس از پنج مرتبه اعمال بار، آسیب جدی در آن ایجاد نشد؛ اما در نمونه‌های دارای % 3 و % 4 نانوذره، در مرحله دوم اعمال بار، سوراخ‌شدگی در اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها


[1] Vlot A (1993) Impact properties of fibre metal laminates. Compos B Eng 3(10): 911-927.
[2] Kulkarni RR, Chawla KK, Vaidya UK, Koopman MC, Eberhardt AW (2008) Characterization of long fiber thermoplastic/metal laminates. J Mater Sci 43(13): 4391-4398.
[3] Guan ZW, Cantwell WJ, Abdullah R (2009) Numerical modeling of the impact response of fiber–metal laminates. Polym Compos 30(5): 603-611.
[4] Liu Y, Liaw B (2010) Effects of constituents and lay-up configuration on drop-weight tests of fiber-metal laminates. Appl Compos Mater 17(1): 43-62.
[5] Song SH, Byun YS, Ku TW, Song WJ, Kim J, Kang BS (2010) Experimental and numerical investigation on impact performance of carbon reinforced aluminum laminates. J Mater Sci Technol 26(4): 327-332.
[6] Rajkumar GR, Krishna M, Murthy HN, Sharma SC, Mahesh KV (2012) Experimental investigation of low-velocity repeated impacts on glass fiber metal composites. J Mater Eng Perform 21(7): 1485-1490.
[7] Bieniaś J, Jakubczak P, Surowska B, Dragan K (2015) Low-energy impact behaviour and damage characterization of carbon fibre reinforced polymer and aluminium hybrid laminates. Arch Civ Mech Eng 15(4): 925-932.
[8] Carrillo JG, Gonzalez-Canche NG, Flores-Johnson EA, Cortes P (2019) Low velocity impact response of fibre metal laminates based on aramid fibre reinforced polypropylene. Compos Struct 220: 708-716.
[9] Düring D, Petersen E, Stefaniak D, Hühne C (2020) Damage resistance and low-velocity impact behaviour of hybrid composite laminates with multiple thin steel and elastomer layers. Compos Struct 238: 111851.
[10] Meng X, Yao L, Wang C, He W, Xie L, Zhang H (2020) Investigation on the low-velocity impact behaviour of non-symmetric FMLs-experimental and numerical methods. Int J Crashworthiness: 1-19.
[11] Shahveisi N, Feli S (2020) Analysis of low velocity impact on curved sandwich beams with FML face sheets and flexible core. Mech Adv Mater Struct:1-14.
[12] Rezasefat M, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T (2019) Repeated localized impulsive loading on monolithic and multi-layered metallic plates. Thin Wall Struc 144: 106332.
[13] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D (2019) Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. Int J Impact Eng 125: 93-106.
[14] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2017) The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin Walled Struct 118: 1-11.
[15] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2016) Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behavior of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Struct 109: 367-376.
[16] Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H (2018) Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Struct 123: 48-56.
[17] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Armoudli E (2017) On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part E J Process MechEng 231(5): 939-950.
[18] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2020) New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 234(2): 231-245.
[19] Rezasefat M, Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M (2019) Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 233(7): 1449-1471.
[20] Babaei H, Mostofi T.M, Alitavoli M, Darvizeh A (2016) Empirical modelling for prediction of large deformation of clamped circular plates in gas detonation forming process. Exp Tech 40 (6): 1485-1494.
[21] Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain 53(4): e12235.
[22] Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K (2017) Gas mixture detonation method, a novel processing technique for metal powder compaction: Experimental investigation and empirical modeling. Powder Tech 315: 171-181.
[23] Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH (2015) Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical. Struct Eng Mech 56(4): 535-548.
[24] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Hosseinzadeh S (2017) On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Struct 112: 118-124.
[25] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2017) Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin Walled Struct 107: 257-265.
[26] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2020) Modeling and prediction of fatigue life in composite materials by using singular value decomposition method. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 234(2): 246-254.
[27] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2020) Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proc Inst Mech Eng-Part C J Mech Eng Sci 234(5): 1102-1111.
[28] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2015) Experimental study and analytical modeling for inelastic response of rectangular plates under hydrodynamic loads. J Modares Mech Eng 15(4): 361-368.
[29] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected to water hammer shock loading. Proc Inst Mech Eng-Part E: J Process Mech Eng 231(3): 490-496.
[30] Ziya-Shamami M, Babaei H, Mostofi TM, Khodarahmi H (2020) Structural response of monolithic and multi-layered circular metallic plates under repeated uniformly distributed impulsive loading: An experimental study. Thin-Walled Struct 157: 107024.
[31] Mostofi TM, Sayah-Badkhor M, Rezasefat M, Ozbakkaloglu T, Babaei H (2020) Gas mixture detonation load on polyurea-coated aluminum plates. Thin-Walled Struct 155: 106851.
[32] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Namdari M (2015) Experimental investigation and a model presentation for predicting the behavior of metal and alumina powder compaction under impact loading, J Modares Mech Eng 15(5): 357-366.
[33] Jamali A, Babaei H, Nariman-Zadeh N, Mirzababaie Mostofi T, Ashraf Talesh SH (2020) Multi-objective optimum design of ANFIS for modelling and prediction of deformation of thin plates subjected to hydrodynamic impact loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 234(3): 368-378.
[34] Rokhy H, Mostofi TM (2021) 3D numerical simulation of the gas detonation forming of aluminum tubes considering fluid-structure interaction and chemical kinetic model. Thin-Walled Struct 161: 107469.
[35] Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM (2021) 2D numerical study on the deflection of thin steel plate subjected to gaseous detonation wave interaction. Int J Hydrogen Energy 46(73): 36348-36368.
[36] Haghgoo M, Babaei H, Mostofi TM (2021) 3D numerical investigation of the detonation wave propagation influence on the triangular plate deformation using finite rate chemistry model of LS-DYNA CESE method. Int J Impact Eng 104108.
[37] Hosseinzadeh S, Babaei H, Mostofi TM (2021) Impact spot welding of Al/Cu dissimilar metals using gas mixture detonation technique: An experimental investigation and finite element simulation. J Manuf Processes 65: 455-470.
[38] Mostofi TM, Badkhor MS, Ghasemi E (2019) Experimental investigation and optimal analysis of the high-velocity forming process of bilayer plates. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(3): 65-80.
[39] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part I: Experimental studies. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(1): 71-83.
[40] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part II: Analytical and empirical modelling. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(2): 15-29.
[41] Sayah-Badkhor M, Mostofi TM, Babaei H (2019) Investigation of the influence of standoff distance of explosive charge on the response of circular metallic plates. Journal of Solid and Fluid Mechanics 11(2): 175-191.
[42] Ziya-Shamami M, Babaei H, Mostofi TM, Khodarahmi H (2021) Experimental investigation of large plastic deformation of single-and multi-layered circular aluminum plates under repeated uniform impulsive loading. Journal of Solid and Fluid Mechanics 11(2): 123-137.
[43] Aeini M, Mostofi TM, Sayah-Badkhor M (2021) A study on the ballistic performance of single-layered and multi-layered structures impacted by spherical rigid projectile: experimental investigation and modelling. Journal of Solid and Fluid Mechanics 10(4): 125-143.