مطالعه‌ای بر عملکرد بالستیکی ساختارهای تک‌لایه و چندلایه فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب: بررسی تجربی و مدل‌سازی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوان‌کی، ایوان‌کی، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در مقاله حاضر، به بررسی تجربی و مدل‌سازی تغییر شکل پلاستیک ورق‌های تک‌لایه و چندلایه فلزی آلومینیومی، فولادی و یا ترکیبی از فولاد و آلومینیوم تحت ضربه پرتابه کروی صلب پرداخته‌شده است. برای انجام آزمون‌های تجربی، هشت نوع لایه‌بندی مختلف در نظر گرفته شد و نمونه‌ها در محدوده سرعت 42 تا 158 متر بر ثانیه تحت ضربه پرتابه قرار گرفتند. همچنین، مدل‌سازی این فرآیند با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی با بکار بردن الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه چند هدفی با تقسیم داده‌ها به دو بخش داده‌های آموزش و پیش‌بینی به‌کار برده شد. به منظور ارتقا عملکرد سیستم عصبی- فازی، از الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینه پارامترهای توابع عضویت گوسی در بخش ورودی و روش تجزیه مقادیر ویژه برای محاسبه بردار ضرایب خطی در بخش نتایج استفاده شد. روند طراحی بهینه و مدل‌سازی با در نظر گرفتن تعداد 3 تابع عضویت برای هریک از 3 داده آزمایشگاهی ورودی انجام شد. سنجش دقت مدل پیشنهادی با استفاده از ضریب تعیین و میانگین مجذور مربعات خطای داده‌های آموزشی و پیش‌بینی مورد ارزیابی قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Hosseinzadeh S, Mostofi TM, Babaei H (2019) Experimental investigation of spot welding process on metallic targets impacted by flat and conical projectiles. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(3): 39-49. (In Persian)
[2] Badkhor MS, Vahedi K, Oskouei AN (2019) Presenting a modified theory and analytical investigation of projectile penetration into ceramic - metal semi-infinite targets. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(2): 31-45. (In Persian)
[3] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2017) Experimental and analytical investigation into large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin Walled Struct 107: 257-265.
[4] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Hosseinzadeh S (2017) On dimensionless numbers for predicting large ductile transverse deformation of monolithic and multi-layered metallic square targets struck normally by rigid spherical projectile. Thin-Walled Struct 112: 118-124.
[5] Yoo YH, Shin H (2004) Protection capability of dual flying plates against obliquely impacting long-rod penetrators. Int J Impact Eng 30(1): 55-68.
[6] Liaghat GH, Malekzadeh A (1999) A modification to the mathematical model of perforation by Dikshit and Sundararajan. Int J Impact Eng 22(5): 543-50.
[7] Liang CC, Yang MF, Wu PW, Teng TL (2005) Resistant performance of perforation of           multi-layered targets using an estimation procedure with marine application. Ocean Eng 32(3-4): 441-68.
[8] Gupta NK, Iqbal MA, Sekhon GS (2007) Effect of projectile nose shape, impact velocity and target thickness on deformation behavior of aluminum plates. Int J of Solids Struct 44(10):3411-39.
[9] Flores-Johnson EA, Saleh M, Edwards L (2011) Ballistic performance of multi-layered metallic plates impacted by a 7.62-mm APM2 projectile. Int J Imp Eng 38(12):1022-32.
[10] Deng Y, Zhang W, Cao Z (2012) Experimental investigation on the ballistic resistance of monolithic and multi-layered plates against hemispherical-nosed projectiles impact. Mater Des 41:266-81.
[11] Deng Y, Zhang W, Cao Z (2013) Experimental investigation on the ballistic resistance of monolithic and multi-layered plates against ogival-nosed rigid projectiles impact. Mater Des 44:228-39.
[12] Tiwari G, Iqbal MA, Gupta PK, Gupta NK (2014) The ballistic resistance of thin aluminium plates with varying degrees of fixity along the circumference. Int J Impact Eng 74:46-56.
[13] Iqbal MA, Tiwari G, Gupta PK, Bhargava P (2015) Ballistic performance and energy absorption characteristics of thin aluminium plates. Int J Impact Eng 77:1-5.
[14] Elek PM, Jaramaz SS, Micković DM, Miloradović NM (2016) Experimental and numerical investigation of perforation of thin steel plates by deformable steel penetrators. Thin Walled Struct 102:58-67.
[15] Sharma P, Chandel P, Bhardwaj V, Singh M, Mahajan P (2018) Ballistic impact response of high strength aluminium alloy 2014-T652 subjected to rigid and deformable projectiles. Thin Walled Struct 126:205-19.
[16] Sanchez E, Shibata T, Zadeh, LA (1997) Genetic algorithms and fuzzy logic systems: Soft computing perspectives. World Scientific.
[17] Deb K, Pratap A, Agarwal S, Meyarivan TA (2002) A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Trans Evol Comput 6(2): 182-97.
[18] Karaboga D, Kaya E (2018) Adaptive network based fuzzy inference system (ANFIS) training approaches: a comprehensive survey. Artif Intell Rev, 1-31.
[19] Jang JS (1993) ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system. IEEE Sys Man Cybern 23(3): 665-685.
[20] Mitra S, Hayashi Y (2000) Neuro-fuzzy rule generation: survey in soft computing framework. IEEE T Neural Networ 11(3): 748-768.
[21] Lin CJ, Xu YJ (2006) A hybrid evolutionary learning algorithm for TSK-type fuzzy             model design. Math Comput Model 43(5-6): 563-581.
[22] Saepullah A, Wahono RS (2015) Comparative analysis of mamdani, sugeno and tsukamoto method of fuzzy inference system for air conditioner energy saving. J Intell Syst 1(2): 143-147.
[23] Baghban A, Jalali A, Shafiee M, Ahmadi MH, Chau KW (2019) Developing an ANFIS-based swarm concept model for estimating the relative viscosity of nanofluids. Eng Appl Comput Fluid Mech 13(1): 26-39.
[24] Aliev RA, Guirimov BG, Fazlollahi B, Aliev RR (2009) Evolutionary algorithm-based learning of fuzzy neural networks. Part 2: Recurrent fuzzy neural networks. Fuzzy Sets Syst 160(17): 2553-2566.
[25] Panapakidis IP, Dagoumas AS (2017) Day-ahead natural gas demand forecasting based on the combination of wavelet transform and ANFIS/genetic algorithm/neural network model. Energy 18: 231-245.
[26] Jamali A, Babaei H, Nariman-Zadeh N, Ashraf Talesh SH, Mirzababaie Mostofi T (2016) Multi-objective optimum design of ANFIS for modelling and prediction of deformation of thin plates subjected to hydrodynamic impact loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716660332.
[27] Mostofi TM, Badkhor MS, Ghasemi E (2019) Experimental investigation and optimal analysis of the high-velocity forming process of bilayer plates. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(3) 65-80. (In Persian)
[28] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M, Lu G, Ruan D (2019) Large transverse deformation of double-layered rectangular plates subjected to gas mixture detonation load. Int J Impact Eng 125: 93-106.
[29] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2017) The influence of gas mixture detonation loads on large plastic deformation of thin quadrangular plates: Experimental investigation and empirical modelling. Thin Walled Struct 118:1-11.
[30] Mostofi TM, Babaei H (2019) Plastic deformation of polymeric-coated aluminum plates subjected to gas mixture detonation loading: Part II: Analytical and empirical modelling. Journal of Solid and Fluid Mechanics 9(2) 15-29. (In Persian)
[31] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M, Saeidinejad A (2017) Experimental investigation and dimensionless analysis of forming of rectangular plates subjected to hydrodynamic loading. J Appl Mech Tech Phys 58(1):139-47.
[32] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M
(2015) Study on the response of circular thin plate under low velocity impact. Geomech Eng 9(2): 207–218.
[33] Babaei H, Mostofi T.M, Alitavoli M, Darvizeh A (2016) Empirical Modelling for Prediction of Large Deformation of Clamped Circular Plates in Gas Detonation Forming Process. Exp Tech 40 (6): 1485-1494.
[34] Babaei H, Mostofi TM, Namdari-Khalilabad M, Alitavoli M, Mohammadi K (2017) Gas mixture detonation method, a novel processing technique for metal powder compaction: Experimental investigation and empirical modeling. Powder Tech 315: 171-81.
[35] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Armoudli E (2017) On dimensionless numbers for the dynamic plastic response of quadrangular mild steel plates subjected to localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part E J Process MechEng 231(5): 939-950.
[36] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T (2016) New dimensionless numbers for deformation of circular mild steel plates with large strains as a result of localized and uniform impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 1464420716654195.
[37] Rezasefat M, Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Ziya-Shamami M, Alitavoli M (2019) Dynamic plastic response of double-layered circular metallic plates due to localized impulsive loading. Proc Inst Mech Eng-Part L J Mater Des Appl 233(7): 1449-1471.
[38] Rezasefat M, Mostofi TM, Ozbakkaloglu T (2019) Repeated localized impulsive loading on monolithic and multi-layered metallic plates. Thin Wall Struc 144: 106332.
[39] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli M (2015) Experimental study and analytical modeling for inelastic response of rectangular plates under hydrodynamic loads. Journal of Modares Mechanical Engineering 15(4): 361-368. (In Persian)
[40] Babaei H, Darvizeh A, Alitavoli M, Mostofi TM (2015) Experimental and analytical investigation into plastic deformation of circular plates subjected to hydrodynamic loading. Journal of Modares Mechanical Engineering 15(2): 305-312. (In Persian)
[41] Babaei H, Mirzababaie Mostofi T, Alitavoli         M (2017) Experimental and theoretical study of large deformation of rectangular plates subjected   to water hammer shock loading. Proc Inst         Mech Eng-Part E: J Process Mech Eng 231(3): 490-496.
[42] Babaei H, Mostofi TM, Sadraei SH (2015) Effect of gas detonation on response of circular plate-experimental and theoretical. Struct Eng Mech 56(4): 535-548.
[43] Babaei H, Mostofi TM, Alitavoli M (2015) Experimental investigation and analytical modelling for forming of circular-clamped plates by using gases mixture detonation. Proc Inst Mech Eng-Part C J Mech Eng Sci 0954406215614336.
[44] Mostofi TM, Babaei H, Alitavoli M (2016) Theoretical analysis on the effect of uniform and localized impulsive loading on the dynamic plastic behavior of fully clamped thin quadrangular plates. Thin-Walled Struct 109: 367-376.
[45] Mostofi TM, Golbaf A, Mahmoudi A, Alitavoli M, Babaei H (2018) Closed-form analytical analysis on the effect of coupled membrane and bending strains on the dynamic plastic behaviour of fully clamped thin quadrangular plates due to uniform and localized impulsive loading. Thin-Walled Struct 123: 48-56.
 [46] Mirzababaie Mostofi T, Babaei H, Alitavoli M (2017) Experimental and theoretical study on large ductile transverse deformations of rectangular plates subjected to shock load due to gas mixture detonation. Strain 53(4): e12235.