نویسنده = جلیل رضایی پژند
بررسی غیرخطی آیروالاستیسیته صفحه ترک‌دار همسانگرد در جریان فراصوت

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-12

10.22044/jsfm.2021.9263.3090

سید سعید مظفریان؛ جلیل رضایی پژند


بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 25-36

10.22044/jsfm.2014.294

محمد حسین زاده؛ جلیل رضائی پژند