دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-349 

مقاله مستقل

1. تأثیر سختی یاتاقان مغناطیسی فعال بر ارتعاشات آشوبناک روتور انعطاف پذیر

صفحه 1-16

سعید قائدی؛ مصطفی غیور؛ حشمت اله محمد خانلو


2. طراحی کنترلر تطبیقی L1 یک سامانه فضایی با احتساب اثر انعطاف پذیری

صفحه 17-27

عبدالمجید خوشنود؛ ایوب شیبانی؛ جعفر روشنی یان؛ هومان مرادی


15. بررسی تأثیر زبری در افت کارایی یک مرحله کامل توربین گاز

صفحه 197-212

علی فرخی پور؛ مسعود برومند؛ محمدجعفر کرمانی


سایر مقالات

16. تحلیل پارامتریک هیدروفویل زیر سطحی به روش المان مرزی

صفحه 213-226

سینا افخمی؛ دکتر محمود پسندیده فرد؛ مهدی نوروزی


مقاله مستقل

17. تحلیل انتقال گرمای جابجایی مختلط نانو سیال آب و اکسید مس در کانال قائم مربعی با رویکرد دو فاز اویلر- لاگرانژ

صفحه 227-244

فرزاد بازدیدی طهرانی؛ نعیم اکرامی جولندان؛ محمد صداقت نژاد؛ سید ایمان واصفی


21. ارزیابی تغییرات فرمول‏بندی لاستیک با اندازه گیری سرعت امواج فراصوتی

صفحه 285-294

مرتضی طاهری؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ مهدی شیوا؛ سید محمد امام؛ امیرهوشنگ حدادی


23. تحلیل ترمودینامیکی بازتوانی نیروگاه بخار شهید محمد منتظری اصفهان به روش گرمایش آب تغذیه

صفحه 311-328

غلامرضا احمدی شیخ شبانی؛ داود طغرایی؛ احمدرضا عظیمیان؛ امیدعلی اکبری


24. بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر شکل پره بر بازدهی توربین پسایی هانتر

صفحه 329-339

محمدرضا نخعی؛ پوریا قربانیان فرد؛ محسن کهرم؛ محمدباقر آیانی