مکانیک سازه ها و شاره ها (JSFM) - فرایند پذیرش مقالات