مکانیک سازه ها و شاره ها (JSFM) - راهنمای نویسندگان