مکانیک سازه ها و شاره ها (JSFM) - اهداف و چشم انداز