دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-307 
2. مدل سازی جریان در کانال با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک

صفحه 15-26

رامین امینی؛ رضا مقصودی؛ ناصر ظریف مقدم باصفت؛ سید مهدی توکلی


مقاله مستقل

4. تعیین میرایی فرآیندی فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل سری زمانی

صفحه 35-45

مسعود پور؛ آسیه علی ابادی؛ سعید رحمان نیا


7. تخمین مقاوم ضریب سختی فنر در عملگر آلیاژ حافظه دارتوسط فیلتر کالمن توسعه یافته

صفحه 69-81

محسن سلطانی گردفرامرزی؛ سید محمد بزرگ؛ محمد رضا ذاکرزاده


17. تحلیل عددی انتقال حرارت جریان آشفته رفت و برگشتی در مبدل حرارتی موتور استرلینگ

صفحه 187-200

محمدرضا آزموده؛ علی کشاورز ولیان؛ حجت صابری نژاد؛ علیرضا بتوئی


25. کنترل گام به عقب تطبیقی ربات اسکارا 4 درجه آزادی در حضور نامعینی

صفحه 297-307

حبیب احمدی؛ حسین حسین پور کلاته؛ هانیه اسماعیلی